lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KAS002F giltig från och med VT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att djup kunskap och förståelse för beräkningskemi metoder och principer.
Innehåll
 • Målet med kursen i beräkningskemi för organiker är att ge praktisk kunskap om metoder för att beräkna och visualisera struktur, konformation, aktivitet och reaktivitet hos små till medelstora molekyler, såväl som protein strukturer och homologimodeller. Kursen ger studenten en orientering i metoder för att beräkna energipotential hos exiterade tillstånd, elektronöverföringar, och övergångstillstånd. Beräkningsmetoder som MM, QM, QM-MM, MD, Monte Carlo simuleringar och DFT, diskuteras. Kursen beskriver metoder för konformationssökningar och struktur-reaktivitet samband. Studenten panerar, genomför och utvärderar individuella beräkningsprojekt relaterade till sitt eget forskningsprojekt.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • uppvisa förståelse för och kunna beskriva metoder för beräkningskemi
  uppvisa förståelse för och kunna beskriva möjligheter och begränsningar hos olika metoder för beräkningskemi
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva och diskutera muntligen och skriftligen beräkningskemiska metoder
  kunna använda beräkningkemisk mjukvara
  kunna planera, genomföra och utvärdera beräkningskemiska experiment
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna värdera olika beräkningskemiska metoder och tillvägagångssätt för att lösa ett givet problem
  kunna värdera giltighet och kvalite hos resultat från beräkningskemiska experiment
  kunna analysera sina åsikter och argument för värdering av använda beräkningskemiska metoder och resultat
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen som forskarstuderande
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande organisk kemi (KOKA25 eller motsvarande) och fysikalisk kemi (KFKA05 och KFKF01 eller motsvarande)
Urvalskriterier
 • Inga. alla studenter antas.
Litteratur
 • Software and documentation for computational chemistry.
Övrig information
 • Tillräcklig efterfrågan är fem studenter
Kurskod
 • KAS002F
Administrativ information
 •  -09-24
 • Mats Ohlin

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning