lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET095F giltig från och med VT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Kursen syftar till att ge en överblick över nuvarande industriella processer baserad på förnybar biomassråvara, samt ge en fördjupad insikt i de faktorer som driver respektive hämmar utvecklingen av dessa "bioraffinaderier".
Innehåll
 • Kursen ger en översikt över ett antal aktuella industriella exempel på processer baserade på förnybar biomassa. Dessa processer kommer att analyseras med avseende på de centrala omvandlingsprocesserna (biokemiska, termiska, katalytiska), separationsprocesser samt marknadsförutsättningar. Kursen kommer att täcka 10 utvalda kapitel ur kurslitteraturen . Dessutom kommer ett öppet formulerat designproblem att bearbetas av kursdeltagarna och diskuteras.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kursdeltagarna skall ha förvärvat en god övergripande kännedom om dagens industriellt implementerade bioraffinaderier. Dessutom skall kursdeltagarna i detalj kunna redogöra för de specifika processer som deras projektgrupp arbetat med för att kunna leda seminarier. Detta innefattar såväl tekniska aspekter som marknadsförutsättningar.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna schematiskt uforma en ny tänkbar process där förnybar råvara, i vilken samtliga delar av råvaran beaktas.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna bidra till samhällsdiskussionen kring omställning mot en mindre fossilbaserad kemiindustri.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
 • Kursen baseras på industriella exempel. Dessa exempel kommer att diskuteras i seminarieform (varannan vecka) och ansvar för förberedelser av dessa seminarier kommer att fördelas bland kursdeltagarna.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Kursen bedrivs i seminareform, där kursdeltagarna delas in i arbetsgrupper som tar ansvar för olika kapitel i kurslitteraturen. Gruppen kommer även att tilldelas en relativt fri projektuppgift, som skall redovisas muntligt och skriftligt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Kursdeltagarna förväntas ha bakgrundskunskaper på civilingenjörsnivå inom kemiteknik/bioteknik eller masternivå inom kemi, med god kunskap kring industriell kemi.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Maria, P.: Biorenewables - A practical Viewpoint. Wiley, 2016. ISBN 9781118843727.
Övrig information
Kurskod
 • KET095F
Administrativ information
 • 2017-01-18
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
KET095F Industriella bioraffinaderier Inst för kemiteknik Vårterminen 2017 2017‑01‑25 2017‑06‑06
KET095F Industriella bioraffinaderier Inst för kemiteknik Vårterminen 2017 2019‑01‑25 (ungefärligt) 2019‑06‑05
KET095F Industriella bioraffinaderier Inst för kemiteknik Vårterminen 2017 2021‑01‑25 (ungefärligt) 2021‑06‑04

Utskriftsvänlig visning