lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KETN01F giltig från och med VT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Simuleringsteknik är en viktig teknik inom processindustrin för avancerade studier, såsom analys av driftssättsbyte och design av nya processer. Kursen förmedlar en fördjupad färdighet och förståelse för datorbaserad analys och design av kemiska processer. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för studenten att bli en kompetent användare och beställare av simuleringsteknik genom att belysa teknikens möjligheter, begränsningar samt dess komplexitet.
Innehåll
 • Kursen tar upp formulering av matematiska modeller med tillhörande numeriska metoder för lösning av stationära och dynamiska lumpade beskrivningar samt stationära och dynamiska distribuerade beskrivningar. Elementär programmeringsteknik tas upp för abstraktion och strukturering för ökad användbarhet av datorverktyg med grafiska användargränssnitt.
  Beräkningsverktyg utnyttjas både för förståelse av modellers och metoders egenskaper samt för att lösa större simuleringstekniska projekt.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna formulera avancerade matematiska modeller för mass- och värmetransport inom kemitekniska processer
  Kunna bedöma vilka numeriska metoder som lämpar sig för lösning av olika typer av simuleringsproblem
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna formulera avancerade beräkningstekniska problem och lösa dessa med beräkningsverktyg
  Kunna presentera simuleringstekniska projekt skriftligt, muntligt och interaktivt i större grupp.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna bedöma och värdera modellers giltighet, användbarhet samt dess simuleringstekniska komplexitet
  Kunna bedöma och värdera möjligheten att framgångsrikt utnyttja matematiska modeller för processteknisk problemlösning
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
 • övrigt
 • Kursens teori och metoder tillämpas på ett antal mindre simuleringsprojekt. Projekten genomförs i grupper om två eller tre studenter. Kursen bygger på integrerade föreläsningar och datorövningar under första delen som stödjer projektet. I andra delen sker mer och mer självständigt grupparbete inom projektet. Kursen avslutas med en intern konferens.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Examinationen sker genom ett antal delprojekt, redovisade skriftligt och muntligt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik. Introduktion till beräkningsteknik/programmering är en fördel.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kursmaterial delas ut efterhand i kursen
Övrig information
Kurskod
 • KETN01F
Administrativ information
 • 2019-12-17
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning