lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KFKN01F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kärnmagnetisk resonans (NMR) och hur den kan användas för att studera struktur och dynamik i makromolekylära och kolloidala system. Kursen berör även metoder för strukturstudier av fasta material samt avbildningstekniker.
Innehåll
 • Föreläsningar: Kursen startar med grundläggande teori för kärnmagnetisk resonans, inklusive en introduktion i kvantmekanik. Sedan följer föreläsningar om kemiskt skift, interaktion mellan kärnspinn, spindynamik, kemiskt utbyte, relaxation och flerdimensionella tillämpningar (inklusive strukturbestämning av makromolekyler) och metoder för avbildning och självdiffusion. Avslutningsvis ges varje student möjlighet att fördjupa sig inom ett område som intresserar studenten och som är relevant för studentens egen specialisering. Ett studiebesök vid MR-avdelningen på Lunds universitetssjukhus kan komma att erbjudas.

  Laborationer. Som introduktion till laborationskursen ges en övning i databehandling inom kärnmagnetisk resonans med tonvikt på Fouriertransformationer och de artefakter som felaktig databehandling kan ge upphov till. Experimentellt studeras kemiskt utbyte, relaxation, avbildning och självdiffusion i senare laborationer. Ett extra laborationstillfälle kan komma att erbjudas inom ramen för den egna fördjupningen. Denna laboration kan t.ex. röra strukturbestämning av proteiner, NMR i fast fas eller fördjupade studier av molekyldynamik.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå och förklara grundprinciperna för kärnmagnetisk resonansspektroskopi.
  förstå och förklara grundprinciperna för magnetisk resonanstomografi.
  ha kunskap om och kunna beskriva de experimentella uppställningarna vid magnetisk resonansexperiment för både spektroskopi, avbildning och självdiffusion.
  ha kunskap om hur kärnmagnetisk resonans kan användas för att studera molekylers dynamik.
  ha kunskap om hur flerdimensionella NMR-experiment bedrivs och principerna för strukturbestämning av makromolekyler.
  ha kunskap om hur NMR kan användas för studier av fasta faser.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tolka information från de vanligaste en- och flerdimensionella NMR-experimenten.
  kunna beskriva en molekyls dynamiska och strukturella egenskaper utifrån NMR-data.
  kunna tolka resultat av självdiffusionsexperiment från kolloidala system med hänsyn tagen till de tid- och längdskalor som definieras av experimentet.
  med begränsad handledning själv kunna utföra NMR-experiment.
  kunna muntligt och skriftligt på ett klart sätt redovisa resultat och tolkning av NMR-experiment.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna värdera utfallet av ett NMR-experiment i termer av noggrannhet, rimlighet och tillämpbarhet.
  kunna kritiskt bedöma forskningslitteratur som beskriver tillämpningar av kärnmagnetisk resonans.
  ha formågan att kunna välja den NMR-teknik som bäst lämpar sig för studiet av ett givet problem.
  ha en bred insyn i applikationer även utanför sitt eget specialområde.
  kunna aktivt delta i kvalificerade meningsutbyten kring tillämpning och tolkning av NMR-experiment.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen och godkänt betyg på obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter och fördjupningsuppgift.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Matematik FMA01, FMA420 och FMA430 eller motsv. Termodynamik KFK080 eller motsv. Molekylär växelverkan och dynamik KFK090 eller motsv.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Keeler, J.: Understanding NMR Spectroscopy, 2nd edition. Wiley, 2010. ISBN 9780470746097.
Övrig information
Kurskod
 • KFKN01F
Administrativ information
 •  -04-04
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

8 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi Vårterminen 2013 2017‑01‑23 2017‑03‑17
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi 2017‑12‑18 Vårterminen 2013 2018‑01‑15 2018‑03‑16 2017‑12‑18
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi Vårterminen 2013 2019‑01‑21 2019‑03‑22
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi 2019‑10‑09 Vårterminen 2013 2020‑01‑20 2020‑03‑22 2019‑10‑09
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi Vårterminen 2013 2021‑01‑18 2021‑03‑19
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi Vårterminen 2013 2022‑01‑17 2022‑03‑19
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi Vårterminen 2013 2023‑01‑16 2023‑03‑18
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning Biofysikalisk kemi Vårterminen 2013 2024‑01‑16 2024‑03‑17

Utskriftsvänlig visning