lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KIM025F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Grunden för många biologiska processer finns nedskriven i den genetiska koden som omsätts i biomolekyler vilka samverkar för att skapa och olika biokemiska processer och i slutändan olika livsformer. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras molekylärgenetiska processer och biomolekylers uppbyggnad och samverkan, med utgångspunkt från att möjliggöra fördjupade studier av livsprocesser och relaterade bioteknologiska och molekylärgenetiska tillämpningar.
Innehåll
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * på ett fördjupat sätt kunna beskriva och diskutera komponenter i proteiner och gener samt system uppbyggda av dessa
  *• på ett fördjupat sätt kunna beskriva och diskutera processer där gener och/eller proteiner interagerar
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * på ett fördjupat sätt kunna reflektera över genetiska och proteinbaserade processer och kunna förklara experimentella observationer av sådana förlopp
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • *uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debatera vetenskaplig kunskap och teorier inom molekylärbiologiområdet
Undervisningsformer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen (eller förväntas antas) till forskarstudier i Immunteknologi. Kursen skall vara (förväntas vara) medtagen i den individuella studieplanen.
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkunskaper i molekylärbiologi på G-nivå.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Watson: Molecular Biology of the Gene (senaste utgåvan).
  Lesk: Introduction to Protein Science: Architecture, Function, and Genomics (senaste utgåvan).
  Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och examinatorn.
Övrig information
 • Kurs KIM001F med motsvarande innehåll baserad på gruppstudier är förstahandsvalet för detta kursinnehåll. Denna kurs ges om studentunderlaget är otillräckligt för att ge KIM001F.
Kurskod
 • KIM025F
Administrativ information
 •  -05-23
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning