lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KIM030F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • En gång per termin
Syfte
 • Att 1. visa förståelse för och 2. förmåga att kunna redogöra för och reflektera över forskningsprojekt med relevans för biomedicin och bioteknologi men utanför den omedelbara, egna forskningsuppgiften
Innehåll
 • Deltagande i 20 fritt valda seminarier/föreläsningar samt skrivande av rapport där innehållet studenten referera innehållet samt reflekterar över detsamma
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * visa förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  * visa förmåga att skriftligt med auktoritet diskutera forskning och/eller forskningsresultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • 20 egenhändigt valda seminarier/föreläsningar
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • En rapport som refererar 20 föredrag och som också innehåller egna, självständiga reflektioner över deras innehåll utifrån vetenskapliga, etiska, samhälliga eller andra ståndpunkter som är relevanta i sammanhanget
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning i immunteknologi vid LTH
Förutsatta förkunskaper
 • Behörig till forskarutbildning i immunteknologi
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Litteratur väljs vid behov av studenten utifrån ämnen som behandlas vid de valda föreläsningarna
Övrig information
 • Referaten och reflektionerna av varje föreläsning skall vardera vara minst 250 ord långa
Kurskod
 • KIM030F
Administrativ information
 •  -03-04
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning