lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLG010F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Kursen skall ge studenterna möjlighet att demonstrera ett brett perspektiv på forskningsområdet och dokumentera deras förmåga att presentera egen forskning samt kritiskt analysera och diskutera andras forsknings- och forskningsresultat muntligt. Kursen genomförs i seminarieform.
Innehåll
 • Att presentera 3 seminarier vid institutionen för Livsmedelsteknik och att delta aktivt vid 12 seminarier.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Ha en bred förståelse för forskningsområdet.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna presentera sin egen forskning för en profisionell publik.
  Förstå och analysera forskningspresentationer inom forskningsområdet.
  Kritiskt utvärdera styrkan och svagheterna i den vetenskapliga argumentationen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Bedöma relevansen av vetenskapliga argument.
  Utvärdera möjligheter och begränsningar av forskning inom området.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Kursen består av 3 egna seminarier och deltagande i 12 andra seminarier.
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Genomförande och godkännande av examinator av momenten rubriserade som "innehåll".
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För antagande krävs att deltagaren har en examen på magister (civilingenjörs) nivå.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Prioritet ges till studenter antagna till TEKLFF01 eller motsvarande.
Litteratur
 •  
 • Kurslitteraturen utgörs av underlag för seminarierna som tillhandahålls av de deltagande studenterna.
Övrig information
 • Kursdeltagande kan registreras löpande.
Kurskod
 • KLG010F
Administrativ information
 • 2019-12-17
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2020‑03‑15 (ungefärligt) 2022‑03‑15 2020‑06‑11

Utskriftsvänlig visning