lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLG060F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemi och interaktioner och hur dessa bestämmer livsmedlens egenskaper.
Innehåll
 • Kursen skall ge kunskaper om:

  kemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos protein, fett och kolhydrater i livsmedel samt om vattnets roll för livsmedels egenskaper.
  komponenternas bidrag till struktur på mikroskopisk och makroskopisk nivå.
  kemiska och enzymatiska reaktioner, t.ex. fettoxidation, Maillardreaktionen och karamellisering.
  smak-, arom- och färgämnens grundläggande kemi.
  olika typer av livsmedelsanalyser.
  I kursen ingår föreläsningar och andra aktiviteter:

  Fallstudier fokuserar på komponenternas bidrag till livsmedlens egenskaper ur kemiskt, tekniskt och sensoriskt perspektiv.
  Seminarieövningar behandlar bland annat olika typer av livsmedelsanalyser
  De praktiska momenten innefattar grundläggande sensorisk analys.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva och bedöma, kemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper som grund för olika funktionella egenskaper hos livsmedel.
  kunna beskriva grundläggande kemisk och sensorisk analys av livsmedel.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utvärdera sambanden mellan livsmedels sammansättning och egenskaper.
  kunna självständigt och i grupp, skriftligt och muntligt förklara samband mellan kemisk sammansättning och livsmedels egenskaper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • utifrån universitetets biblioteksresurser och elektroniska källor samla och kritiskt värdera information om samband mellan kemisk sammansättning och livsmedels egenskaper.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Coultate, T.P: Food – The Chemistry of its Components. The Royal Society of Chemistry.
 • Senaste upplagan
Övrig information
Kurskod
 • KLG060F
Administrativ information
 •  -05-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning