lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KMB025F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att genom föreläsningar, våta laborationer och diskussioner ge deltagarna praktisk erfarenhet av och teoretisk kunskap om PCR-baserad analys av nukleinsyror (RNA/DNA)
Innehåll
 • Kursen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturuppgift och våta laborationer som utförs individuellt eller i grupper om 2-3 personer.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Redogöra för de biokemiska och fysikaliska principer som styr polymerase chain reaction (PCR)
  Redogöra för begreppen detektionsgräns och specificitet kopplat till PCR-baserad analys.
  Ha kännedom om principerna för kvalitetssäkring av diagnostisk DNA-analys
  Ha kännedom om hur olika typer av PCR-hämmare stör analysen, samt hur man motverkar dessa effekter
  Ha kännedom om hur PCR används i diagnostisk analys inklusive kriminalteknisk DNA-analys
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Utföra kvantitativ PCR (absolut och relativ kvantifiering av nukleinsyra)
  Designa och optimera assayer för konventionell PCR och qPCR
  Bestämma vilka typer av kontroller som behövs för att kvalitetssäkra ett specifikt analysflöde
  Utvärdera och tolka resultat från konventionell PCR och qPCR inklusive felsökning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förklara vilken PCR-teknik (konventionell PCR, qPCR, RT-qPCR eller dPCR) som är bäst lämpad för en viss typ av nukleinsyra-analys
  Värdera hur pålitligt ett DNA-resultat är samt förklara vad som avgör ifall resultatet är pålitligt eller inte
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Information om ansökan finns på hemsidan http://www.cmps.lu.se/life-sciences/. Ansökningar tas emot mellan 1 maj och 31 maj och kursen ges en vecka under september-december. Observera att kursen endast är tillgänglig för registrerade doktorander vilket måste intygas vid ansökningstillfället.
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper i biokemi
Urvalskriterier
 • Observera att kursen endast är tillgänglig för registrerade doktorander vilket måste intygas vid ansökningstillfället. Studenter från Lunds universitet har normalt företräde, men studenter från andra lärosäten är också varmt välkomna att ansöka om plats.
Litteratur
 • The course literature consists of selected scientific articles which are handed to the participants when the course starts..
Övrig information
Kurskod
 • KMB025F
Administrativ information
 • 2022-10-25
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
KMB025F DNA-amplifieringsteknik Teknisk mikrobiologi Höstterminen 2022 2022‑10‑17 2022‑10‑21
KMB025F DNA-amplifieringsteknik Teknisk mikrobiologi Höstterminen 2022 2023‑10‑16 2023‑10‑20

Utskriftsvänlig visning