lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KOK002F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen i avancerad fysikalisk organisk kemi ger djupare kunskaper kring organiska molekylers fysikaliska egenskaper samt organisk-kemiska reaktionsmekanismer.
Innehåll
 • Materialet är uppdelat i nio teman: kemisk bindning, syra-bas, katjoner, joniska reaktioner, stereoelektroniska effekter, karbonylkol, radikaler, pericykliska reaktioner, fotokemi och avslutas med en större uppgift som visar på helheten. Dessutom tillkommer ett projekt som anknyter till det egna forskningsprojektet. Varje tema består av ett antal frågeställningar där gruppen ska enas om ett gemensamt svar som redovisas skriftligt och muntligt.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna redogöra för fysikalisk-organiska tekniker och metoder
  Kunna, på en avancerad nivå, redogöra för reaktionsmekanismer för viktiga reaktionstyper
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna sätta upp och utvärdera experiment för fysikalisk-organiska undersökningar
  Kunna sammanställa och använda fysikalisk-organiska data för att förstå reaktionsmekanismer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna diskutera och argumentera kring hur fysikalisk-organiska data kan användas för att förstå organiska reaktioner
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • övrigt
 • Kursen ges löpande vid behov och genomförs i grupp om 6-8 personer. Kursen ges på kvartsfart.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Skriftlig rapport; seminarieföredrag av deltagarna; aktiva deltagande i muntliga diskussioner
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Se förkunskaper
Förutsatta förkunskaper
 • Organisk kemi på avancerad nivå. Aktiv forskning inom organisk kemi eller närliggande områden.
Urvalskriterier
Litteratur
 • E. V. Anslyn, D. A. Dougherty.: Modern Physical Organic Chemistry.. University Science Books..
Övrig information
Kurskod
 • KOK002F
Administrativ information
 •  -08-23
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning