lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs MAM001F Partiklar och hälsa

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • MAM001F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Partiklar och hälsa
Kursomfattning
 • 6
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7324 (Inst för designvetenskaper / Ergonomi och aerosolteknologi)
 •  -04-07
 • FN3/Per Tunestål

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursens målsättning är att ge deltagaren kunskaper om hur luftburna partiklar kan påverka människans hälsa. Partiklar från olika källor täcks inom tre teman: 1) Transport, Energi och Atmosfär, 2) Inomhusmiljöer, 3) Arbetsmiljöer. Deltagarna kommer lära sig hur man kan mäta exponeringar och effekter, samt samband mellan partikelegenskaper och toxikologiska effekter. Kursen kommer ge insikt i den senaste forskningen inom området genom föreläsningar av internationellt ledande forskare.
Innehåll
 • • Grundläggande lungfysiologi, grundläggande toxikologi, inflammatoriska processer
  • Grundläggande aerosolfysik och kemi
  • Tekniker för att mäta exponering och karakterisera partiklar
  • Kända sjukdomar förknippade med partiklar och sätt att mäta hälsoeffekter
  • Kort- och långsiktiga effekter av partikelexponering, hälsokonsekvensanalys
  • Partikelbildning, spridning och omvandling och deposition i lungorna
  • Förekomsten av partiklar och deras egenskaper på olika arbetsplatser samt i utomhus- och inomhusluft
  • Viktiga källor såsom transport, energiproduktion och atmosfärisk omvandling
  • Toxikologiska metoder baserade på exponering av celler, djur och människor
  • Aerosoladministrerade läkemedel
  • Smittspridning genom aerosoler
  • Riskbedömning
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva viktiga epidemiologiska fynd relaterade till partikelexponering
  kunna beskriva partikelegenskaper och typiska exponeringsnivåer från ett antal källor: trafik och energi, inomhus, arbetsplats och bioaerosoler
  kunna koppla samman partikelegenskaper med toxikologiska effekter
  kunna beskriva de processer som påverkar partikeldeponering i lungorna och partikeltransport i kroppen.
  om med medicinsk / biologisk bakgrund: kortfattat kunna redogöra för grundläggande begrepp inom aerosolfysik
  om med teknisk bakgrund: kortfattat kunna beskriva lungans fysiologi och grundläggande mekanismer för inflammation
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utföra mätningar och utvärdera data på grundläggande nivå med enkla partikelmonitorer
  ha fått erfarenhet och verktyg för att aktivt kunna delta i den tvärvetenskapliga dialog som behövs för att lösa samhällsproblem relaterade till partiklar och hälsa
  har fått erfarenhet av att beskriva ett samhällsproblem relaterat till partiklar och hälsa i skriftlig och muntlig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna välja och motivera användningen av en för forskningsområdet lämplig partikelmätteknik för given exponeringssituation
  visa insikter i möjligheter och begränsningar för toxikologiska metoder genom exponering av människor, djur och celler, samt för epidemiologiska studier
  kunna bedöma och tolka riskbedömningar för samhällsproblem relaterade till partikelexponering
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • • Individuell hemuppgift i början av kursen, skriftligt sammanfatta två översiktsartiklar och diskutera dessa i grupp: 0,5 vecka (0,75 poäng)
  • Lärarledd undervisning på heltid: 1,5 vecka (2,25 poäng)
  • Mångvetenskaplig gruppuppgift om ett samhällsproblem relaterat till partiklar och hälsa, som redovisas skriftligt och muntligt: 1,5 vecka (2,25poäng)
  • Avslutande individuell inlämningsuppgift: 0,5 vecka (0,75 poäng).
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för doktorander med anknytning till området partiklar och hälsa. Kursen är öppen för doktorander vid andra lärosäten och för sistaårs mastersstudenter med dokumenterat forskningsintresse inom området.
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskaper på avancerad nivå om aerosolteknologi/exponeringsbedömning/förbränning eller toxikologi/medicin/biomarkörer.
Urvalskriterier
 • Max 20-25 deltagare. Platser reserveras i första hand åt doktorander inom LTH:s profilområde Aerosoler, deltagare i forskarskola ClimBEco och doktorander vid LU:s medicinska fakultet inom området Partiklar & Hälsa. I mån av plats är kursen även öppen för andra doktorander med för kursen relevant forskningsinriktning och slutligen till sistaårs mastersstudenter med dokumenterat forskningsintresse.
Litteratur
 • Ruzer, Lev S. & Harley, Naomi H.: Aerosols Handbook: Measurement, Dosimetry, and Health Effects, Second Edition. CRC Press, 2012. ISBN 9781439855102.
 • Dessutom tillkommer översiktsartiklar och andra bokkapitel.
Övrig information
Kurskod
 • MAM001F
Administrativ information
 • 2023-02-15
 • Åsa Håkansson

Alla fastställda kursplaner

2 kursplaner.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Gäller från och med ▽ Första inlämning ▽ Andra inlämning ▽ Fastställd ▲
MAM001F Partiklar och hälsa Ergonomi och aerosolteknologi 2015‑04‑07 VT 2015 2015‑03‑23 09:31:23 2015‑03‑27 15:54:21 2015‑04‑07
MAM001F Partiklar och hälsa Ergonomi och aerosolteknologi 2023‑02‑15 VT 2023 2022‑12‑19 15:27:44 2022‑12‑20 14:02:53 2023‑02‑15

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Vårterminen 2015 2018‑04‑23 (ungefärligt) 2018‑06‑18

Utskriftsvänlig visning