lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs MAM010F Läskurs i aerosolteknologi

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • MAM010F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Läskurs i aerosolteknologi
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7324 (Inst för designvetenskaper / Ergonomi och aerosolteknologi)
 •  -11-30
 • Mats Ohlin

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget specialområde.
Innehåll
 • Kursen består av delblock som vart och ett fokuserar på en forskningsartikel inom doktorandens ämne. För varje delblock ska följande uppfyllas:

  1. Litteratursökning för att välja lämplig vetenskaplig artikel.
  2. Kursdeltagaren läser och analyserar artikeln samt skriver en rapport bestående av a) kort sammanfattning och b) kritisk utvärdering. Ett antal frågor ska besvaras avseende metodik mm.
  3. Kursdeltagaren diskuterar artikeln i grupp tillsammans med kursledare eller handledare.

  Då samtliga moment är genomförda för ett delblock erhålls 0.5 hp.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att beskriva och analysera de begrepp och metoder som används i den forskningsstudie som analyseras
  visa djup och aktuell specialistkunskap inom det egna forskningsområdet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga till analys och kritisk granskning av den aktuella forskningsstudien
  visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera frågeställningar och förslag som skulle kunna utveckla eller förbättra forskningen
  visa förmåga att kunna bedöma om adekvat metodik använts
  visa förmåga att i skrift uttrycka relevant analys av aktuell forskning
  visa förmåga att diskutera forskning muntligt
  visa förmåga att överblicka och värdera publicerad forskning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa intellektuell självständighet i bedömning av andras forskningsarbete
  visa insikt i begränsningar och förtjänster hos utvärderad forskning
  reflektera över värdet och nyttan med genomförd forskning inom det egna specialistområdet
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Vetenskapliga artiklar inom doktorandens specialområde.
Övrig information
 • Kursen kan ge max 7,5 hp och pågår kontinuerligt under forskarutbildningen.
Kurskod
 • MAM010F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla fastställda kursplaner

2 kursplaner.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Gäller från och med ▽ Första inlämning ▽ Andra inlämning ▽ Fastställd ▽
MAM010F Läskurs i aerosolteknologi Ergonomi och aerosolteknologi 2016‑11‑30 VT 2017 2016‑11‑14 11:12:37 2016‑11‑30 09:15:09 2016‑11‑30
MAM010F Läskurs i aerosolteknologi Ergonomi och aerosolteknologi 2022‑08‑29 HT 2022 2022‑06‑08 20:09:27 2022‑06‑08 21:32:51 2022‑08‑29

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Vårterminen 2017 2019‑02‑01 (ungefärligt) 2019‑12‑23

Utskriftsvänlig visning