lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM010F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget specialområde.
Innehåll
 • Kursen består av delblock som vart och ett fokuserar på en forskningsartikel inom doktorandens ämne. För varje delblock ska följande uppfyllas:

  1. Litteratursökning för att välja lämplig vetenskaplig artikel.
  2. Kursdeltagaren läser och analyserar artikeln samt skriver en rapport bestående av a) kort sammanfattning och b) kritisk utvärdering. Ett antal frågor ska besvaras avseende metodik mm.
  3. Kursdeltagaren diskuterar artikeln i grupp tillsammans med kursledare eller handledare.

  Då samtliga moment är genomförda för ett delblock erhålls 0.5 hp.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att beskriva och analysera de begrepp och metoder som används i den forskningsstudie som analyseras
  visa djup och aktuell specialistkunskap inom det egna forskningsområdet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga till analys och kritisk granskning av den aktuella forskningsstudien
  visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera frågeställningar och förslag som skulle kunna utveckla eller förbättra forskningen
  visa förmåga att kunna bedöma om adekvat metodik använts
  visa förmåga att i skrift uttrycka relevant analys av aktuell forskning
  visa förmåga att diskutera forskning muntligt
  visa förmåga att överblicka och värdera publicerad forskning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa intellektuell självständighet i bedömning av andras forskningsarbete
  visa insikt i begränsningar och förtjänster hos utvärderad forskning
  reflektera över värdet och nyttan med genomförd forskning inom det egna specialistområdet
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Vetenskapliga artiklar inom doktorandens specialområde.
Övrig information
 • Kursen kan ge max 7,5 hp och pågår kontinuerligt under forskarutbildningen.
Kurskod
 • MAM010F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning