lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM035F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Mål med del 1 är att förmedla kunskap om säker tillverkning och hantering av nanopartiklar och nanomaterial, d v s material innehållandes tillverkade nanopartiklar, vad gäller påverkan på hälsa och miljö. Kursen täcker följande aspekter av nanosäkerhet: partikelkaraktäristik viktig för säkerhet, exponerings- och emissionsmätningar, nanotoxikologi, försiktighetsprincipen, safe-by-design, människa-teknikinteraktion, riskbedömning, riskhantering, livscykelanalys, lasgstiftning, etiska aspekter.
  Mål med del 2 är att analysera, uppskatta, utvärdera, bedöma och kommunicera den påverkan på människa, samhälle och miljö nanomaterial från ens egen forskning kan ha, genom att använda termer, koncept och riskhanteringsmodeller erhållna i del 1.
Innehåll
 • Partikelegenskaper (storlek, form, längd-diameterförhållande, löslighet, kemisk sammansättning), lungdeponering och kroppens försvarsmekanismer i lungan, emissioner, exponering, toxicitet, riskbedömning och-hantering, människa-teknikinteraktion, biomarkörer, skyddsutrustning, risk- och säkerhetskommunikation, transport i näringskedjan, livscykelanalys, etiska aspekter, lagstiftning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva konceptet risk och hur risker kan bedömas i olika stadier från tillverkning av nanopartiklar till slutet på en nanoinnehållande produkts liv
  kunna beskriva de olika aspekterna av försiktighetsprincipen och safe-by-design, och hur dessa koncept kan implementeras i forskning och utveckling inom nanoteknologi
  kunna koppla olika egenskaper hos en tillverkad nanopartikel/nanomaterial till upptag genom respiratoriska systemet, mag-tarmkanal och hud
  beskriva sambanden mellan hantering av nanoinnehållande produkter, partikelemissioner och miljöexponering
  beskriva grundläggande mekanismer och hälsoeffekter relaterade till nanopartiklars toxicitet
  kunna använda termer, koncept och riskhanteringsmodeller från Del 1 av kursen i en riskanalys och riskhantering, med avseende på människa, samhälle och miljö, av nanomaterial från den egna forskningen
  identifiera risker i olika stadier (produktion, inkorporering i konsumentprodukt, hantering av denna produkt, och avfallshantering) av nanomaterial från den egna forskningen
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna genomföra enklare mätningar av luftburna nanopartiklar och förstå resultaten
  muntligt och skriftligt, med auktoritet, kommunicera säkerhetsaspekter av forskning och utveckling inom nanoteknologi
  ha tagit fram grundläggande strategier, samt motivation för dessa, för att implementera safe-by-design
  kunna hitta, och kritiskt använda, relevant vetenskaplig litteratur
  kunna applicera och argumentera för försiktighetsprincipen på nanomaterial, och hanteringen av detta/dessa material, från den egna forskningen
  muntligt och skriftligt, med auktoritet, kunna presentera en riskanalys och riskhantering av den egna forskningen
  föreslå och argumentera för strategier för implementering av safe-by-design i egna forskningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna välja och motivera val av instrument för att utföra en exponeringsmätning på en arbetsplats
  visa insikt i möjligheter och begränsningar med olika toxikologiska metoder (humanexponeringsstudier, cellstudier, djurmodeller)
  kunna tolka och bedöma riskbedömningar av tillverkning och hantering av tillverkade nanopartiklar och nanomaterial
  kunna identifiera kunskapsluckor relaterade till nanosäkerhet.
  kunna diskutera frågor relaterade till etiska och lagstiftningsaspekter av nanosäkerhet
  baserat på vetenskaplig litteratur kunna identifiera kunskapsluckor inom nanosäkerhet i relation till ens egen forskning
  muntligt och skriftligt kunna diskutera etiska och lagliga aspekter på nanomaterial från ens egen forskning
  utvärdera och bedöma den påverkan på människa, samhälle och miljö nanomaterial från den egna forskningen kan ha
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Detaljerad beskrivning av de olika examinationsformerna. Del 1: 1) godkänt individuellt hemarbete inlämnat innan kursstart (summering av två vetenskapliga artiklar), samt gruppdiskussion om dessa i början av kursvecka 1; 2) minst 80% föreläsningsnärvaro (1,5 veckor); 3) godkänt grupparbete mellan kursvecka 1 och kursvecka 2, presenterat muntligt och skriftligt under kursvecka 2; 4) deltagande i laborationsövning; 5) godkänd slutrapport efter vecka 2 (faroidentifiering utifrån doktorandens eget forskningsarbete).
  Del 2: godkänd rapport och muntlig presentation av hälsoriskanalys (faroidentifiering, dos-respons, exponeringsanalys), riskhantering och riskkommunikationsplan i relation till studentens egen forskning.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för alla doktorander inom teknologi, naturvetenskap och medicin. Kursen är också öppen för representanter från industri och lagstiftning, samt masterstudenter med ett dokumenterat intresse av nanosäkerhet, eller som gör sitt examensarbete inom detta område.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur tillhandahålls av föreläsarna.
Övrig information
 • Del 1 (5 hp) av denna kurs överlappar helt med kursen Nanosäkerhet (MAM030F, 5 hp). Del 2 i denna kurs är ett projektarbete.
Kurskod
 • MAM035F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning