lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM242F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Studenterna skall tillägna sig grundläggande, övergripande kunskap om aerosoler: partikelsuspensioner i gas. Kursen ska ge en översikt över luftburna partiklars fysik och kemi, mätteknikerna som används för att karaktärisera dem, och aerosolers effekter på miljö och hälsa. Våra studenter skall lära sig att diskutera dessa ämnen samt teknologiska tillämpningar av aerosoler. Aerosolvetenskap har tydlig och direkt koppling till FN:s hållbarhetsmål. Detta gäller framför allt: god hälsa och välbefinnande, hållbara städer och samhällen, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar energi för alla, hållbar industri innovation och infrastrukturer samt bekämpa klimatförändringar.
Innehåll
 • Aerosolfysik, aerosolkemi, uppkomst och förekomst av partikelformiga luftföroreningar i inre och yttre miljö, lungdeponering, partikelstorleksfördelningar, insamlings- och mätmetodik. Egenskaper hos vanligt förekommande partikelformiga luftföroreningar i ”bakgrundsluft”, arbetsmiljö och bostäder. Orientering kring luftburna partiklars påverkan på hälsa och klimat. Orientering om aerosoltillämpningar inom läkemedelstillämpningar och nanoteknologi. Laborationerna är obligatoriska och avser dels att illustrera grundläggande aerosolfysikaliska fenomen, dels att ge praktisk övning i aerosolmätning inklusive tolkning av mätdata. På kursen föreläser forskare med olika kompetensområden vilket säkerställer att aktuella forskningsrön inom respektive område tas upp och diskuteras. Under kursen får studenterna själva samla material och i samband med detta lära sig göra självständiga och kritiska tolkningar.

Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förklara grundläggande koncept inom aerosolvetenskap inklusive ekvivalenta diametrar och flödesregimer
  förklara grundläggande mekanismer för generering, spridning, transformation och deposition av aerosolpartiklar
  redogöra för mättekniker som används för aerosoler och förstå principerna för hur de fungerar, samt deras begräsningar
  redogöra för aerosolpartiklars effekter på människors hälsa och miljö, samt förstå mekanismerna bakom effekterna
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna genomföra beräkningar av centrala aerosolprocesser såsom molndroppsaktivering och impaktion
  kunna genomföra och tolka mätningar med aerosolinstrument, exempelvis partikelstorleksmätningar
  kunna diskutera exempel från teoretisk och tillämpad aerosolvetenskap, muntligen och i skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna motivera lämpliga aerosoltekniker för att undersöka forskningsfrågor inom kursens ramar
  ge konstruktiv återkoppling till kurskamrater
  kunna bedöma och värdera mätresultat och sätta dem i sammanhang
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Samtliga moment ska vara godkända för godkänt kursbetyg.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för forskarstuderande.
Förutsatta förkunskaper
 • God kännedom inom naturvetenskapliga ämnen.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur finns tillgängligt på internet.
Övrig information
 • Kursen överlappar helt med MAMF55, TFRG10, TFRG11.
Kurskod
 • MAM242F
Administrativ information
 • 2023-06-16
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning