lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAMF35F giltig från och med VT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens övergripande mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga, samt relaterad prevention och skydd.
Innehåll
 • Kursen ger kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår
  • introduktion till mänsklig vistelse i extrema miljöer och den mänskliga prestationsförmågans begränsningar
  • fysisk arbetsförmåga och mänsklig prestation
  • människans värmebalans och värmeutbyte med omgivningen
  • varma miljöer
  • kalla miljöer
  • Exponering till brand och syrefattiga miljöer
  • kallt vatten och dykning
  • hög höjd och hypoxisk miljö
  • rymdmiljö
  • överlevnad
  • förebyggande och skyddsåtgärder
  • kläder och personlig skyddsutrustning
  • metoder för riskbedömning och simulering
  • internationella standarder.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva risker kopplade till människans vistelse i extrema miljöer under arbetet, utelivet, äventyrsturism samt extremsporter;
  kunna beskriva de avgörande faktorer som inverkar på människans hälsa, arbetsförmåga, komfort och levnadsförhållandena i extrema miljöer;
  kunna beskriva människans fysiska förmågor och begränsningar att anpassa sig till extrema miljöer, t.ex. värme, kyla, kallt vatten, brand, hög höjd, yttre rymden.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • använda olika utvärderingsmetoder och kriterier för urval av strategier för att minska eller eliminera effekter av extrema miljöer, t.ex. genom prevention, val av skyddskläder och -utrustning;
  använda prediktionsmodeller for beskrivning av samspel mellan människan och miljön för att utvärdera effekterna och ge råd om skydd;
  tillämpa relevant mätmetoder för bedömning av extrema miljöers effekter på människan;
  självständigt och kritiskt tolka vetenskaplig litteratur och dess relevans i området;
  utvärdera risker i extrema miljöer och rekommendera lämpliga skyddskläder och -utrustning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • reflektera över sin egen utveckling och behov av ytterligare kunskap inom området.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Föreläsningarna inkluderar gästföreläsningar. Handledning ges via en nätbaserad undervisningsplattform. Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med ett litet projektarbetet i grupp och tre laborationer: 1) maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) test, 2) övningslaboration i varm miljö, 3) övningslaboration i kall miljö.
  Obligatorisk närvaro krävs vid föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbeten och laborationer.
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Examination inkluderar tre laborationer, muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet i grupp, samt en individuell skriftlig tentamen.
  Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för doktorander inom forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik och aerosolteknik och studenter som förväntas antas till dessa forskarutbildningsämnen, samt andra doktorander t.ex. i arbets- och miljömedicin, hälsovetenskap, idrottsvetenskap.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Doktorander inom forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik och aerosolteknik och studenter som förväntas antas till dessa forskarutbildningsämnen har prioritet till kursplatserna. Andra doktorander t.ex. i arbets- och miljömedicin, hälsovetenskap, idrottsvetenskap kan antas i mån av plats.
Litteratur
 •  
 • Prevent: Personlig skyddsutrustning. Prevent, Stockholm, Sverige, 2008, ISBN: 978-91-7365-027-4. ---
  Holmér, I.: Human performance in extreme environments. Kompendium, Lund University. 2009. Compendium. ---
  Åstrand, P-O., Rohdahl, K., Dahl, H., Strömme, S.: Textbook of work physiology: Physiological bases of exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003, ISBN: 0-7360-0140-9. Recommended complementary reading. ---
  Auerbach P.S.: Wilderness medicine. Mosby, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-323-03228-5. Recommended complementary reading. ---
  Gunga H.-C.: Human Physiology in Extreme Environments. Elsevier, 2015, ISBN: 978-0-12-386947-0. Recommended complementary reading. ---
  Selection of published articles. Selected scientific papers on specific lecture topics.
Övrig information
Kurskod
 • MAMF35F
Administrativ information
 • 2019-11-13
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2020‑01‑21

Utskriftsvänlig visning