lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAMF35F giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens övergripande mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga.
Innehåll
 • Kursen ger ökad kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår
  introduktion till expositionsbedömning och den mänskliga prestationsförmågans begränsningar
  fysisk arbetsförmåga och mänsklig prestation
  människans värmebalans och värmeutbyte med omgivningen
  varma och kalla miljöer
  brand och syrefattiga miljöer
  kallt vatten och dykning
  hög höjd och rymdmiljö
  förebyggande åtgärder och personlig skyddsutrustning
  kläder och prestation
  metoder för riskbedömning och simulering
  internationella standarder
  Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med tre laborationer, och grupp projektarbetet.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva risker kopplade till människans vistelse i extrema miljöer under arbetet, utelivet, äventyrsturism samt extremsporter
  kunna beskriva de avgörande fysiska och fysiologiska faktorer som inverkar på människans hälsa, arbetsförmåga, komfort och levnadsförhållandena i extrema miljöer
  kunna beskriva människans kapacitet och adoptions begränsningar till extrema miljöer, t.ex. värme, kyla, kallt vatten, brand, hög höjd
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna bedöma olika metoders användbarhet och tillförlitlighet och använda dem för val av strategier för att minska eller eliminera effekter av extrema miljöer, t.ex. genom beteende, val av kläder och utrustning
  använda prediktionsmodeller for beskrivning av samspel mellan människan och miljön
  vara beredd att använda tillgängliga mätmetoder för bedömning av miljöns effekter på människan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt och kritiskt tolka information
  reflektera över sin egen utveckling och behov av ytterligare kunskap inom området
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar. Handledning ges via en nätbaserad undervisningsplattform. Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med grupp projektarbetet och tre laborationer: 1) syreupptagningsförmåga (VO2) test, 2) övningslaboration i varm miljö, 3) övningslaboration i kall miljö.
  Obligatorisk närvaro krävs vid föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbeten och laborationer.
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Muntliga och skriftliga redovisningar av grupp projektarbete, tre laborationer och grupp rapporter, samt en individuell skriftlig tentamen.
  Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Kursen är öppen för doktorander med anknytning till forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik/ergonomi och aerosolteknik. Andra doktorander t.ex. i arbets- och miljömedicin, hälsovetenskap, idrottsvetenskap kan antas i mån av plats.
Litteratur
 •  
 • Prevent: Personlig skyddsutrustning. Prevent, Stockholm, Sverige, 2008, ISBN: 978-91-7365-027-4. ---
  Holmér, I.: Human performance in extreme environments. Kompendium, Lund University. 2009. Compendium. ---
  Åstrand, P-O., Rohdahl, K., Dahl, H., Strömme, S.: Textbook of work physiology: Physiological bases of exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003, ISBN: 0-7360-0140-9. Recommended complementary reading. ---
  Auerbach P.S.: Wilderness medicine. Mosby, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-323-03228-5. Recommended complementary reading. ---
  Gunga H.-C.: Human Physiology in Extreme Environments. Elsevier, 2015, ISBN: 978-0-12-386947-0. Recommended complementary reading. ---
  Selection of published articles. Selected scientific papers on specific lecture topics.
Övrig information
Kurskod
 • MAMF35F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning