lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MATM13F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge doktoranden god kunskap om viktiga begrepp begrepp för den matematiska beskrivningen av släta tvådimensionella ytor i rummet.
Innehåll
 • Geometri för hyperytor i euklidiska rum. Gaussavbildningen, krökning, fokalpunkter, minimalytor, konvexa ytor, Gauss-Bonnets sats i två dimensioner.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom differentialgeometri, såsom huvudkrökningar, gausskrökning, medelkrökning och geodeter.
  kunna förklara hur huvudkrökningarna i en punkt bestämmer ytans lokala utseende kring punkten.
  kunna förklara hur kunskap om hur gausskrökningen varierar över ytan ger information om ytans globala utseende.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Minst 60 hp matematik.
Förutsatta förkunskaper
 • Flervariabelanalys inklusive tredimensionell vektoranalys.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Gudmundsson, S.: An Introduction to Gaussian Geometry. Centre for Mathematical Sciences, Lund University, 2017.
Övrig information
Kurskod
 • MATM13F
Administrativ information
 •  -08-24
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning