lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MIM010F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Kursens syfte är att diskutera, kritiskt granska och jämföra olika kunskapsperspektiv av relevans för en omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle (LCREE) samt att presentera den erhållna kunskapen så väl muntligt som skriftligt. Kursdeltagarna kommer att få instruktioner och arbeta individuellt under veckan och examineras i slutet av varje vecka. Deltagarna kommer att läsa och diskutera nyckeltexter på djupet i studentgruppen, samt även i en skriftlig tentamen. Deltagarna kommer ges många tillfällen till reflektion och att diskutera perspektiv, teorier och begrepp, samt relatera dem till egen forskning.
Innehåll
 • Föreläsningar ger en översikt över forskning i förhållande till de specifika ämnesområdena som ingår i kursen, såsom hållbar konsumtion, hållbart företagande, hållbar stadsutveckling och policyanalys. För varje område diskuteras pågående forskning. I workshopar och seminarier får deltagarna möjlighet att diskutera aktuella utmaningar inom forskningsfältet genom att de gör skriftliga och muntliga uppgifter samt kommenterar varandras arbeten. Workshops och seminarier relaterar till det forskningsområde som diskuteras under den veckan.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Var medveten om centrala teoretiska ställningstaganden och empiriska tillämpningar av teorier som är centrala i forskningen som kopplar till omställning till koldioxidsnåla och resurseffektiva ekonomier (LCREE)
  Vara medveten om de metodologiska utmaningar som finns i forskningen rörandes en till LCREE
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna utvärdera styrkor och svagheter i olika teoretiska ställningstaganden
  Kunna presentera forskning relevant för LCREE på olika sätt (muntligt och skriftligt)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna diskutera relevansen av de presenterade teorierna i förhållande till det egna avhandlingsämnet
  Visa förmåga att identifiera strategier för att förbättra hur den egna och andras forskning presenteras
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen ges som en del av doktorandutbildningen vid IIIEE, och är öppen för doktorander utanför IIIEE om det finns utrymme. Maximalt antal deltagare: 12 Minsta antal deltagare: 4
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Företräde till kursen kommer att ges till doktorander vid IIIEE, därefter till doktorander antagna till Forskarskolan Agenda 2030 och i mån av plats till övriga doktorander. Doktorander utanför IIIEE, LTH och Forskarskolan Agenda 2030 betalar en kursavgift på 10 000 SEK.
Litteratur
 •  
 • Kurslitteraturen består av obligatoriska texter, deltagarnas kursuppgifter, samt ytterligare litteratur som relaterar till de olika forskningsteman som tas upp under kursen.
Övrig information
 • Börjar våren 2020. Vartannat år eller på begäran.
  Kursansvarig: Jenny Palm, professor, 046 2220242, jenny.palm@iiiee.lu.se
Kurskod
 • MIM010F
Administrativ information
 • 2019-09-04
 • Universitetslektor Gudbjörg Erlingsdottir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning