lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMK015F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är kunskap och fördjupad reflektion inom doktorandens eget forskningsområde och dess vetenskapliga förhållningssätt. Kursen bidrar därmed också till att studenten får möjlighet att demonstrera uppfyllelse av de mål för doktorsexamen som inte examineras i andra utbildningsmoment.
Innehåll
 • Kursen består av seminarier vars innehåll kommer att variera utefter kursdeltagarnas forskningsfokus och kunskapsbehov. Exempelvis kan seminarierna komma att beröra områden såsom vetenskaplig redlighet, forskningsetisk bedömning inom innovation och design, artikelskrivande, att ge och ta kritik eller nya forskningsrön inom innovation och design. Prioritet kommer att ges till uppfyllelse av de mål för doktorsexamen som för vissa studenter inte examineras i andra utbildningsmoment. Kursen erbjuder minst tre seminarietillfällen per termin. Seminarierna hålls av seniora forskare verksamma vid institutionen för designvetenskaper eller inbjudna experter.
  Seminarierna kräver aktivt deltagande. Aktivt deltagande innebär att doktoranden: 1. förbereder sig innan diskussionstillfället genom att kritiskt läsa och reflektera över tillhörande seminariematerial; 2. under seminariet aktivt bidrar till diskussionens innehåll; 3. efter seminariet skriftligen sammanfattar och reflekterar kring innehållet som har behandlats i förhållande till det egna forskningsområdet eller ämnet innovation och design i stort, samt kritiskt granskar en annan students reflektion.
  Förberedelse, deltagande och efterarbete vid ett seminarietillfälle motsvarar 0,5 hp. För godkänd kurs krävs alltså aktivt deltagande och individuella skriftliga reflektioner inklusive kamratgranskning vid minst 5 seminarietillfällen. Antalet seminarier försäkrar att alla deltagande kommer att få möjligheten att ha flera seminarier inom deras forskningsfokus och kunskapsbehov.
  Kursen kan komma att samköras med Högre seminarier i innovation och design, del 1 (MMK010F).
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • aktivt använda den kunskap och de begrepp som presenteras under seminarierna, detta genom att uttalat reflektera över dessa i förhållande till det egna forskningsområde eller till ämnet innovation och design i stort
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa på förmåga att vidareutveckla den egna förståelsen av den kunskap och de begrepp som presenteras under seminarierna genom att demontera och rekonstruera den kunskapen och de koncepten i förhållande till egna tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen ska kunna knytas till doktorandens eget forskningsområde samt till närliggande områden inom ämnet innovation och design
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • värdera och bedöma nyttan av den kunskap och begrepp som presenteras under seminarierna i förhållande till det egna forskningsområdet och för ämnet innovation och design i stort
  kritiskt reflektera över och jämföra eget och andras perspektiv och förhållningssätt till presenterad och diskuterad kunskap och begrepp
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övrigt
 • Seminarier och egen självstudietid.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • övrigt
 • Aktivt deltagande i diskussion, dvs medverkan med eget bidrag till de gemensamma kritiskt reflekterande/granskande diskussionen under seminarierna och inlämnade individuella skriftliga reflektioner samt kamratgranskningar efter seminarierna ligger till grund för examination.
  En student examinerad i ett område tidigare behandlat i kursen Högre seminarier i kursen Innovation och design, del 1 (MMK010F), kan inte bli examinerad igen inom samma område om inte överenskommit i förväg med examinatorn.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Högre seminarier i Innovation och design, del 1 (MMK010F) eller motsvarande.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Seminariematerial tillhandahålls av ansvarig/inbjuden forskare eller expert. Aktuellt seminariematerial för genomläsning och granskning ska finnas tillgängligt för kursdeltagaren i god tid före vart seminarium.
Övrig information
 • Kursen pågår året runt och seminarierna är i normalfallet oberoende från varandra. Kursen är därmed alltid öppen för anmälan.
Kurskod
 • MMK015F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning