lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMT020F giltig från och med HT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kryoteknik är tekniken och läran om det fenomen som inträffar vid en temperatur under 120 K. Kryoteknik är basen för en miljardindustri och är en central teknik som utnyttjas inom bl.a. produktion och användande av gaser inom industrin, flytande naturgas, högenergifysik, rymdforskning och fusionsenergi. Det är även en viktig teknologi inom större forskningsprojekt t.ex. European Spallation Source (ESS). Kursen kommer att betona de tekniska aspekterna inom kryoteknik, inkluderande: kryotekniska egenskaper hos material, luftseparation, kylning och kondensering, konstruktion av kryostater, instrument, säkerhetsaspekter inom kryoteknik och frysmediernas egenskaper. Verklighetsförankrade exempel inom industri- och forskningsvärlden kommer att tas upp under kursen, bl.a. från ESS. Kursen består av föreläsningar och designprojekt baserat på verkliga problem.
Innehåll
 • Kursens innehåll är uppdelat i ett antal olika ämnen som ger en bred bakgrund gällande kryoteknik. Olika frysmediers (helium, kväve, syre och väte) egenskaper kommer att undersökas. Beskrivning av egenskaper för olika material vid kryogeniska temperaturer. Grunderna för kryoteknisk kylning, termodynamiska cykler, värmeväxlare och kompressorer beskrivs. Tillämpningarna och designen av olika kryokylare (Pulse tube, Stirling, GM, JT) ses över. Tillämpning, produktion och behovet av He II, som används för att kyla systemet under 1 K presenteras. Beskrivningar av termiska isoleringssystem och designen av kryostatiska system som även inkluderar flerskiktsisolering och strukturella stöd kommer att ges. Andra områden som kommer att tas upp på föreläsningarna är: säkerheten gällande kryoteknik, kryotekniska instrument, separation av luft, flytande naturgas, flytande kväve, grunderna vid supraledning och supraledande magneter, kryoteknisk utrustning och användning av kryoteknik inom rymdindustrin. En kortfattad överblick gällande projektledningens principer och villkor kommer även att presenteras.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa kunskaper inom grunderna för kryoteknik
  Förstå tillämpningarna av kryoteknik inom industrin och forskningsanläggningar
  Förstå omfattningen av de tekniska problem som förknippas med kryoteknik
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Tillämpa grundläggande principer inom kryoteknik för att lösa tekniska problem
  Använda kunskaperna för att självständigt söka upp och lära sig mer om kryoteknik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Projektrapporten skall presenteras både skriftligt och muntligt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Studenten bör ha förkunskaper inom värmeöverföring, termodynamik eller motsvarande kurs för kemi och fysikstudenter.
Urvalskriterier
 • Kursen riktar sig mot ingenjörstudenter inom maskin-, fysik-, kemiteknik samt studenter inom kemi och fysik.
Litteratur
 •  
 • Ingen speciell bok kommer att användas. Däremot kommer en lista med rekommenderad litteratur att finnas.
Övrig information
 • Kursansvarig John Weisend
  john.weisend@esss.se
Kurskod
 • MMT020F
Administrativ information
 •  -01-08
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning