lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMV031F giltig från och med VT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge eleverna kunskap om och förståelse för mekanismerna för värmeöverföring och de metoder, analytiska och empiriska, som används inom värmeöverföringsområdet för bestämning av värmeutbyte och temperaturfält. Eleverna skall få färdighet att tillämpa teorin på tekniska problem.
Innehåll
 • Kursen behandlar värmeledning, konvektion, termisk strålning, kondensation, förångning och värmeväxlare.

  Inom värmeledningsavsnittet behandlas allmän teori, kylflänsar samt uppvärmnings- och avsvalningsförlopp.

  För den konvektiva värmeövergången genomgås grundekvationer, likformighetslagar, forcerad (påtvingad) och naturlig konvektion. Såväl laminära som turbulenta fall studeras i kanaler och vid omströmmade kroppar.

  Avsnittet om termisk strålning omfattar allmän teori, svarta och icke-svarta kroppar, grå kroppar, vinkelfaktorer, strålningsutbyte mellan icke-svarta ytor samt gasstrålning.

  Kondensationskapitlet presenterar grundläggande teori för filmkondensation och inverkan av väsentliga parametrar samt geometri. Orientering om droppkondensation tillhandahålles.

  Förångningsavsnittet berör grunder för kokning, empiriska resultat och vidare belyses flerfasproblematiken för konvektiv kokning och kondensation i rör.

  Värmeväxlaravsnittet beskriver olika typer av värmeväxlare i tekniska applikationer och presenterar teori och metodik för dimensionering och analys av värmeöverförande apparater.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva de fundamentala mekanismerna för värmeöverföring
  kunna förklara för ämnet grundläggande och viktiga begrepp
  kunna genomföra analys och syntes av problem inom värmeledning, konvektion, termisk strålning, kondensation och förångning
  kunna behärska den elementära teorin för värmeväxlare
  kunna redogöra för och genomföra analys av intern och extern laminär och turbulent värmeöverföring
  kunna förstå när analytiska eller empiriska metoder är tillämpbara
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera olika värmeöverföringsproblem och föreslå metoder för analys och syntes
  kunna bedöma rimligheten i storlekar på värmeflöden och värmeövergångskoefficienter
  kunna kritiskt granska valda metoder och resultat av beräkningar av värmeöverföringsproblem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna aktivt deltaga i diskussioner och överläggningar kring inom ämnet relevanta problem
  i tal och skrift presentera analys och syntes av grundläggande frågeställningar inom värmeöverföring
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • MMVF01 Termodynamik och strömningslära eller FMFF05 Statistisk termodynamik med tillämpningar eller motsvarande
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Sunden, B.: Introduction to Heat Transfer. WIT press, 2012. ISBN 9781845646561.
Övrig information
Kurskod
 • MMV031F
Administrativ information
 •  -11-14
 • Per Kristiansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

5 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MMV031F Värmeöverföring Inst för energivetenskaper 2019‑11‑14 Vårterminen 2017 2020‑01‑20 (ungefärligt) 2020‑03‑22 2019‑11‑14
MMV031F Värmeöverföring Inst för energivetenskaper 2020‑11‑12 Vårterminen 2017 2021‑01‑18 (ungefärligt) 2021‑03‑10 2020‑11‑12
MMV031F Värmeöverföring Inst för energivetenskaper 2021‑10‑05 Vårterminen 2017 2022‑01‑17 2022‑03‑20 2021‑10‑05
MMV031F Värmeöverföring Inst för energivetenskaper 2022‑10‑27 Vårterminen 2017 2023‑01‑16 2023‑03‑18 2022‑10‑27
MMV031F Värmeöverföring Inst för energivetenskaper 2023‑11‑08 Vårterminen 2017 2024‑01‑16 2024‑03‑17 2023‑11‑08

Utskriftsvänlig visning