lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs NUMA01F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en introduktion till beräkningsprogrammering med Python för doktorander utan tidigare kunskaper i programmering.
  Python är ett modernt programmeringsspråk med starka kopplingar till beräkningsmatematik.
Innehåll
 • Grundläggande programmeringsbegrepp, datastrukturer, styrande satser, funktioner och klasser.

  Problemlösning med hjälp av några grundläggande numeriska metoder med koppling till matematik och fysik.

  Programmeringsspråket Pythons grundfunktioner och datatyper: aritmetiska operationer, arrays för vektorer, matriser, grafikfunktioner, listor, tuples, dictionaries, filhantering.

  Användning av moduler som NumPy, SciPy samt Matplotlib.

  Representation av flyttal och dess konsekvenser för aritmetiken.

  Syntax: [for], [if-else], [while], list comprehensions, generatorer.

  Inbyggda funktioner, egendefinierade funktioner och moduler.

  Klasser och arv tillämpat på matematiska objekt.

  Tests och profiling.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara och använda grundläggande programmeringsbegrepp, datastrukturer och styrande satser;

  kunna beskriva ett Pythonprograms uppbyggnad;

Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna omvandla algoritmer till programkod;

  kunna visualisera, tolka och kritiskt bedöma numeriska resultat;

  kunna redovisa problemlösningar och numeriska resultat muntligt, skriftligt och i grafisk form;

  kunna använda adekvat terminologi på ett logiskt och välstrukturerat sätt;

  kunna organisera, genomföra och muntligt presentera ett större programmeringsprojekt i grupp.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt analysera andra studenters program och värdera alternativa programmeringssätt i förhållande till den egna lösningen.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • övrigt
 • Redovisning av datorlaborationer under kursens gång samt ett programmeringsprojekt i grupp.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Tidpunkt då ansökan kom in. Max fem platser för doktorander.
Litteratur
 • Fuhrer, C., Solem, J. & Verdier, O.: Scientific Computing with Python 3 - Second Edition. 2016. ISBN 9781786463517.
Övrig information
Kurskod
 • NUMA01F
Administrativ information
 • 2018-11-15
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning