lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VTGN05F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att tillämpa och fördjupa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom det breda fältet hydrogeologi som stöd för att hantera komplexa vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och andra samhällsbyggnadsfrågor på ett sätt som beaktar människors behov och övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Grundvattenmodellering och föroreningstransport utgör en av huvudkurserna vid en avslutande specialisering och masterutbildning inom vattenresurshantering.

Innehåll
 • Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets kvalitet. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten och föroreningstransport. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning.

  Två mindre och två större obligatoriska tillämpningsuppgifter/projektuppgifter efterliknande kvalificerade konsultuppdrag. Inom uppgifterna får studenterna använda sina teoretiska och praktiska kunskaper på komplexa grundvattenproblem där grundvattentillgång, grundvattenkvalitet, föroreningstransport och föroreningsrisk är huvudtema. Med hjälp av modellerings- och simuleringsverktygen MODFLOW, SEEP2D och MT3DMS inom GMS och PHREEQC får de modellera och beskriva exempelvis natureffekter av förändrade grundvattenuttag i kommunala vattentäkter, grundvattenavsänkningar i samband med anläggningsarbeten, grundvattenkemiska effekter av läckage från gruvavfallsupplag och infiltration av nederbörd med lågt pH.

  Arbetet sker i grupper om två studenter med täta möjligheter till lärarkonsultation, minst fyra timmar per enskild liten grupp utöver åtta timmars schemalagd rådfrågning i större grupp. Varje student ska arbeta med minst tre olika studenter vid de fyra uppgifterna. Kamratgranskning vid två av uppgifterna. Skriftlig redovisning av alla uppgifter och muntlig redovisning av minst en uppgift samt opposition och diskussion vid presentationsseminarier. Detaljerad skriftlig och muntlig återkoppling från lärarna till varje grupp om två studenter.

Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ingående kunna utnyttja kunskaper om grundvattens och markvattens uppträdande, förekomst, bildning och rörelse samt kemiska och fysikaliska egenskaper vid analys av komplexa hydrogeologiska problemställningar.
  känna till principerna för några vanligt förekommande utvärderings- och simuleringsprogram för grundvattenflöde, akvifersegenskaper, hydrogeokemiska processer och föroreningstransport.

Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • skall studenten kunna genomföra tekniska utredningar och utvärderingar kring frågeställningar omfattande hydrogeologi, grundvattenhydraulik, grundvattenkemi, föroreningstransport och grundvattenskydd.
  kunna använda utvärderings- och simuleringsprogram för grundvattenflöde, akvifersegenskaper, hydrogeokemiska processer och föroreningstransport.
  kunna bedöma och muntligt och skriftligt presentera hydrogeologiskt och hydrogeokemiskt relaterat utredningsmaterial för tekniker, politiker och allmänhet.
  visa förmåga att söka och värdera information med relevans för grundvatten- och miljöfrågeställningar på ett självstyrt och självständigt sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa prov på att ha antagit ett förhållningssätt som betonar samverkan mellan olika fackmänniskor vid planering och genomförande av projekt som berör grundvatten och förorening av mark och grundvatten.
  visa prov på att ha antagit ett förhållningssätt som främjar samverkan mellan människor med olika bakgrund och kompetens inom en projektgrupp.
  visa tecken på att inse behovet av ett multidisciplinärt förhållningssätt och samtidig värdering av geologiska, hydrologiska, hydrauliska, kemiska, ekologiska, mänskliga och andra förutsättningar vid behandling av problemställningar kring grundvatten och miljö.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • VTGN10 Grundvattenteknik (alternativt minst 80% dokumenterad aktiv närvaro vid övningarna i VTGN10 Grundvattenteknik).
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Fetter, C. & Svensson, C.: Applied Hydrogeology; Groundwater chemistry.
Övrig information
Kurskod
 • VTGN05F
Administrativ information
 • 2020-10-01
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

4 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport Teknisk geologi 2020‑10‑08 Vårterminen 2021 2021‑01‑18 2021‑03‑19 2020‑10‑08
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport Teknisk geologi 2021‑04‑20 Vårterminen 2021 2022‑01‑17 2022‑03‑19 2021‑04‑20
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport Teknisk geologi 2022‑04‑07 Vårterminen 2021 2023‑01‑16 2023‑03‑18 2022‑04‑07
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport Teknisk geologi 2023‑08‑28 Vårterminen 2021 2024‑01‑16 2024‑03‑17 2023‑08‑28

Utskriftsvänlig visning