lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VTV030F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan hösttermin
Syfte
 • Syftet är att gå från grunderna i järnvägstrafik (inklusive gångtidsberäkning, grafiska tidtabeller, förseningar och punktlighet), genom mer avancerade koncept (såsom kapacitetstilldelning och -utnyttjande, tidtabellskvalitet och robusthet), fram till forskningsfronten. Det övergripande syftet är att förbereda studenter för att skriva vetenskapliga artiklar inom domänen järnvägstrafik.
Innehåll
 • Kapacitet och tidtabellskonstruktion, inklusive:
  • Gång-, uppehålls-, headway- och bufferttider;
  • Uppehållsmönster, möten, förbigångar och anslutningar mellan tåg;
  • Periodiska och takttidtabeller, homogen och heterogen trafik, banarbeten;
  • Kapacitetstilldelningsprocessen, prioriteringskriterier;
  • Tidtabellskvalitet, robusthet, och hur man åstadkommer dem.

  Analys av förseningar och punktlighet, inklusive:
  • Ankomst-, avgångs-, uppehålls-, gångtidsförseningar;
  • Förseningars fördelning i storlek, geografi och tid;
  • Värdering av förseningstid, kvalitetsavgifter, och regress;
  • Punktlighet, regularitet, och bidragande faktorer;
  • Mät- och uppföljningssystem, kvalitetsarbete.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna förstå och redogöra för grunderna i järnvägstrafik och tågplaneprocessen.
  Kunna läsa och tolka en grafisk tidtabell.
  Kunna förstå och redogöra för begreppen kapacitet och punktlighet, och vad som påverkar dem.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna självständigt söka efter och tillgodogöra sig relevant forskningslitteratur.
  Kunna använda SQL för att hantera och analysera tidtabells- och förseningsdata i en databasmiljö.
  Kunna konstruera realistiska grafiska tidtabeller för blandad järnvägstrafik.
  Kunna beräkna och beskriva relevanta nyckeltal för utförd och planerad trafik, med avseende på kapacitetsutnyttjande, robusthet, och punktlighet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna demonstrera ett öppet, konstruktivt och reflekterande förhållningssätt gentemot sitt eget och andras arbete och lärande genom deltagande i seminarier och kamratgranskning.
  Kunna kritiskt utvärdera järnvägstrafik och ge riktade åtgärdsförslag för att förbättra järnvägstrafiken utifrån tidtabeller, förseningsdata och forskningslitteratur.
  Kunna skriva ett vetenskapligt bidrag inom domänen som skulle kunna presenteras på en vetenskaplig konferens eller i en vetenskaplig tidskrift.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Master i relevant ämne
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • För att prioriteras till antagning ska de sökande vara antagna till forskarutbildning. Doktorander vid LTH ges företräde.
Litteratur
 • Palmqvist, C.W.: Delays and Timetabling for Passenger Trains. Lund University, 2019. ISBN 9789178953103.
  Vromans, M.: Reliability of Railway Systems. TU Delft. ISBN 9058920895.
  Watson, R.: Train Planning in a Fragmented Railway: A British Perspective. Loughborough University, 2008.
  Goverde, R.: Punctuality of Railway Operations and Timetable Stability Analysis. TU Delft, 2005.
  Sone, S.: High-speed, high-density train allocation. WIT, 1994.
  Olsson, Nils O.E. & Haugland, H.: Influencing Factors on Train Punctuality - Results from Some Norwegian Studies. 2004.
  Gorman, M.: Statistical Estimation of Railroad Congestion Delay. 2009.
  Xia, Y., Ommeren, Jos N. Van, Rietveld, P. & Verhagen, W.: Railway Infrastructure Disturbances and Train Operator Performance: The Role of Weather. Elsevier, 2013.
 • Ett kursdokument specificerar vilka sidor och kapitel som ska läsas, samt länkar och DOI till artiklar.
Övrig information
Kurskod
 • VTV030F
Administrativ information
 • 2023-09-21
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2023‑07‑01 (ungefärligt) 2024‑01‑14

Utskriftsvänlig visning