lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VVR070F giltig från och med VT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en inblick i hållbarhetsproblematiken och vilka utmaningar och möjligheter som finns med omställningen av våra städer till att bli hållbara. Kursen är tvärvetenskaplig med lärare och deltagare från flera fakulteter, vilket är en utgångspunkt för diskussioner och deltagarnas reflektioner över sina egna och andras förhållningssätt inför begreppet hållbarhet. Kursen avser att belysa hållbarhet både i ett svenskt och internationellt perspektiv.
Innehåll
 • Doktoranderna delas in i fyra grupper som planerar och genomför var sin paneldebatt med inbjudna experter i panelen. Som utgångspunkt för debatterna väljs något av följande ämnesområden
  • livet
  • samhällsbygget
  • industrin
  • digitalisering
  • klimatet
  • omställning
  Doktoranderna intervjuar experterna i förväg och planerar intressanta frågor och ämnen att ta upp under debatten. Doktoranderna leder sedan debatterna. De ska sedan skriva en rapport över sina egna reflektioner.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förklara och använda de grundläggande begreppen inom hållbarhet
  kunna visa förståelse för olika aspekter och synvinklar på hållbarhet
  kunna relatera relevanta hållbarhetsmål till utveckling och omställning av våra städer
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • formulera och strukturera frågeställningar relevanta för hållbar stadsutveckling
  aktivt förbereda och delta i paneldebatter
  kunna koppla kursinnehållet till det egna avhandlingsprojektet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna problematisera begreppet hållbarhet med avseende på hållbara städer utifrån ett holistiskt perspektiv
  reflektera över sin egen och andras synsätt på hållbarhet och kunna redovisa detta i en skriftlig rapport
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Förutsatta förkunskaper: Sökanden måste vara antagen till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper
 • Inga förkunskaper krävs
Urvalskriterier
 • Begränsat antal platser: maximal 20 platser, kursen kan ställas in om det är färre än 10 anmälda vid kursstart. Medlemmar av forskarskolan Agenda 2030 kommer att ges förtur om det finns fler än 20 anmälda.
Litteratur
 •  
 • Litteraturen kommer anpassas efter de teman som väljs för paneldebatterna.
Övrig information
Kurskod
 • VVR070F
Administrativ information
 • 2020-06-30
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2020‑02‑14 2020‑06‑30 2020‑06‑30

Utskriftsvänlig visning