lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VVR075F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en inblick i hållbarhetsproblematiken och vilka vattenrelaterade utmaningar och möjligheter som kan relateras till hållbar utveckling.
  Kursen är tvärvetenskaplig med lärare och deltagare från flera fakulteter, vilket är en utgångspunkt för diskussioner om deltagarnas reflektioner över sina egna och andras förhållningssätt inför begreppet hållbarhet. Kursen avser att belysa hållbarhet och vattenrelaterade problem både i ett svenskt och internationellt perspektiv.
Innehåll
 • Diskussioner är en mycket viktig del av kursen.Totalt kommer fyra diskussionspass av finnas med. Kursen är multidiciplinär med deltagare och lärare från flera fakulteter. Detta används som en utgångspunkt för diskussioner och deltagarnas reflektioner över sina egna och andras förhållningssätt till begreppet hållbarhet.
  Deltagarna diskuterar hållbarhet och vattenrelaterade problem med varandra och inbjudna experter. Hållbarhetsmålen och utvalda vetenskapliga artiklar används som utgångspunkt. Två diskussioner dedikeras åt det som framkommit under keynotes och paneldebatter.

  Inbjudna experter ger korta inspirerande presentationer. Experterna, som kommer från olika fakulteter, ska ge sin syn på hållbarhet och definiera möjligheter och potentiella problem för hållbar utveckling.

  Paneldebatterna är en nyckelkomponent i kursen. Syftet med debatterna är att skapa interaktion mellan deltagarna och experterna i panelen för att förstå olika synsätt och komplexiteten som en hållbar utveckling innebär.
  Deltagarna delas in i tre eller fyra grupper beroende på antal deltagare. Gruppen planerar och genomför var sin paneldebatt med inbjudna experter i panelen. Före debatterna intervjuas experterna av den organiserande gruppen. Intervjun ska ta ungefär en timme. Upplägget diskuteras med kursansvariga och måste godkännas innan debatterna hålls. Som utgångspunkt för debatterna väljs något av följande ämnesområden; livet, samhällsbygget, industrin, digitaliseringen eller klimatet.
  Deltagarna intervjuar experterna i förväg och planerar intressanta frågor och ämnen att ta upp under debatten. Deltagarna leder sedan debatterna. Det finns inget givet format hur paneldebatterna ska genomföras. Deltagarna uppmanas att tänka utanför boxen när de planerar debatterna. En debatt kan till exempel innehålla workshops, rollspel, presentationer osv. Ju mer variation i de olika debatternas format desto bättre.

  Deltagarna träffas och diskuterar paneldebatterna. De ska ska sedan skriva en rapport över sina egna reflektioner. Reflektionen måste innehålla en del som beskriver doktorandens avhandlingsämne ur ett hållbarhetsperspektiv.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förklara och använda de grundläggande begreppen inom hållbarhet
  kunna visa förståelse för olika aspekter och synvinklar på hållbarhet inom vattenområdet
  kunna relatera relevanta hållbarhetsmål till vatten och hållbar utveckling
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • formulera och strukturera frågeställningar relevanta för hållbar vattenhantering
  aktivt förbereda och delta i paneldebatter
  kunna koppla kursinnehållet till det egna avhandlingsprojektet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna problematisera begreppet hållbarhet med avseende på vattenfrågor utifrån ett holistiskt perspektiv
  reflektera över sin egen och andras synsätt på hållbarhet och kunna redovisa detta i en skriftlig rapport
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övrigt
 • Schemalagda pass (2 h); Diskussioner, Fyra pass; Keynotes, Ett pass; Paneldebatter, Tre eller fyra pass beroende på antal deltagare; Reflektion, Ett pass
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • övrigt
 • Deltagarna måste i grupp förbereda och hålla i en paneldebatt. Examinationen kommer att bestå av tre till fyra individuella skriftliga rapporter med deltagarnas personliga reflektioner efter de olika paneldebatterna. För godkänt betyg måste deltagarna aktivt delta i minst tre av paneldebatterna, varav en är den de själva förbereder och leder.
  Deltagarna ska också lämna in en skriftlig rapport över sina egna reflektioner. Reflektionen måste innehålla en del som beskriver doktorandens avhandlingsämne ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Sökanden måste vara antagen till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Begränsat antal platser: maximal 20 platser, kursen kan ställas in om det är färre än 10 anmälda vid kursstart. Medlemmar av forskarskolan Agenda 2030 kommer att ges förtur om det finns fler än 20 anmälda.
Litteratur
 •  
 • Litteratur:
  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.
  Kompletterande material (vetenskapliga artiklar)
Övrig information
Kurskod
 • VVR075F
Administrativ information
 • 2020-12-15
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2021‑05‑10 (ungefärligt) 2021‑06‑15

Utskriftsvänlig visning