Kursplan för

Miljöpsykologisk orientering
A Review of Environmental Psychology

AAM001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-01-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till - att ge översiktliga kunskaper om aktuell forskning inom området miljöpsykologi och angränsande forskningsområden. - att ge fördjupande kunskaper från tidigare miljöpsykologisk forskning relevant för den studerandes doktorandarbete. - att stärka doktorandens förståelse för relationen mellan det egna doktorandarbetet och annan miljöpsykologisk forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen omfattar seminarier om aktuell miljöpsykologisk forskning samt litteratur om grundläggande miljöpsykologisk teori och metodik samt tillämpad miljöpsykologisk forskning. För godkänt resultat skall den studerande: -delta i minst 5 seminarier. -skriva en kritisk sammanfattning av presentationen från ett seminarium. - själv svara för ett seminarium genom presentation av eget forskningsarbete, teoretisk eller metodisk översikt eller diskussion av något tillämpningsområde. - tentera 1000 sidor litteratur som väljs i samråd med examinator antingen från enhetens litteraturlista eller enligt den studerandes egna önskemål.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt resultat ska den studerande - delta i minst 5 seminarier. - själv svara för ett seminarium genom presentation av eget forskningsarbete alternativt en teoretisk och metodologisk översikt i förhållande till relevant tillämpningsområde. - tentera 1000 sidor litteratur som väljs i samråd med examinator antingen från enhetens litteraturlista eller enligt den studerandes egna önskemål.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Behörighet till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Magisterexamen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning