Kursplan för

Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod
Environmental Psychology Research - Study Design and Methods

AAM005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2012
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-08-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att förmedla kunskap om hur kvantitativa, kvalitativa samt mixade studiedesigner appliceras inom miljöpsykologisk forskning samt hur olika datainsamlingsmetoder kan användas inom dessa designer. Ett vidare syfte är att stärka doktorandens förståelse för relationen mellan studiedesign, forskningsfråga, metodval, utförande och resultatpresentation. Kursen syftar därigenom till att ge doktoranden en bas för såväl det egna doktorandarbetet som för fortsatt forskning inom miljöpsykologi.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Forskningsdesigner, metoder för datainsamling och analys inom miljöpsykologi presenteras. Tematiska seminarier behandlar metoder för att studera upplevelse av fysisk och social miljö, människors aktivitet i rummet samt individuella skillnader som kan ha betydelse för individens respons på miljön. Publicerade studier inom doktorandernas eget forskningsområde analyseras och diskuteras.

Kurslitteratur

Robson, C.: Real world research, 3rd ed.. Wiley, UK, 2011.
Därutöver tillkommer litteratur som kursdeltagarna väljer i samråd med kursledningen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Deltagarna läser och redovisar muntligt kurslitteratur under tematiska seminarier.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Behörighet till forskarstudier.
Förutsatta förkunskaper: Magisterexamen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Eja Pedersen <eja.pedersen@arkitektur.lth.se>


Fullständig visning