Kursplan för

Miljöpsykologins historia och utveckling
History and Development of Environmental Psychology

AAM010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2015
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-06-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur och byggd miljö
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att genom litteraturläsning, diskussioner, presentationer och gästföreläsare ge deltagarna en översikt över ämnet miljöpsykologi. Kursen kommer att ge en gemensam plattform för att stärka tvärvetenskapligt samarbete, identifiera nya forskningsområden, och etablera kontakter med externa forskare. Genom att diskutera litteratur utanför det egna avhandlingsarbetet kommer deltagarna vidare att utveckla förmågan att resonera abstrakt och kommunicera i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen behandlar den tidiga miljöpsykologin samt var ämnet står idag. Den första delen av kursen tar upp grundläggande teorier inom miljöpsykologi. I den andra delen illustreras utvecklingen inom forskningsområdet. Tematiska seminarier kommer att behandla miljöpsykologiska perspektiv på grupper med särskilda behov, ljus, färg och belysning, uthållig utveckling, transportmedelsval, natur och viltforsking samt etablering av vindkraft.

Kurslitteratur

Därutöver tillkommer litteratur till de tematiska seminarierna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Magisterexamen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning