Kursplan för

Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa – Natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv
Nature-based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Social and Natural Science Perspectives

AAM020F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2024
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2024-02-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur och byggd miljö
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och människans hälsa är tre av de mest angelägna frågorna i antropocen. De är i grunden sammankopplade genom gemensamma drivkrafter, mekanistiska kopplingar och återkopplingar och utgör betydande utmaningar och risker för mänskliga samhällen, hälsa och välbefinnande. Naturbaserade lösningar har vuxit fram som ett paraplybegrepp för att beskriva åtgärder som vidtas för att skydda, bevara, återställa, använda och förvalta naturliga och modifierade ekosystem på ett hållbart sätt och som tar itu med samhällsutmaningar, t.ex. begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samtidigt som de bidrar till mänskligt välbefinnande, ekosystemtjänster och naturens motståndskraft samt gynnar den biologiska mångfalden. Förståelsen av naturbaserade lösningar måste gå hand i hand med en grundlig analys av mänsklig uppfattning, kognition, känslor och beteende. Kursen omfattar samhälls- och naturvetenskapliga perspektiv på naturbaserade lösningar (t. ex. miljöpsykologi, ekologi, geografi, epidemiologi, mänskliga rättigheter och governance). Kursen syftar därmed till att vidga de disciplinära gränserna och ger ett holistiskt, tvärvetenskapligt förhållningssätt till kopplingen mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa och föreslagna lösningar inom denna koppling (dvs. naturbaserade lösningar). Syftet är att kritiskt utvärdera dessa lösningar och främja en förståelse för utmaningar, kompromisser och synergieffekter när man försöker lösa komplexa globala frågor.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen varar en vecka och består av två delar: en första teoretisk del med inledande föreläsningar och en andra tillämpad del med en exkursion, grupparbeten och diskussioner. Följande kommer att behandlas: - Introduktion till kopplingar mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa och olika disciplinära perspektiven. - Introduktion till naturbaserade lösningar, deras begränsningar, möjligheter och risker. - Aktuell forskning inom natur- och samhällsvetenskap om sambandet mellan klimat, biologisk mångfald, hälsa och naturbaserade lösningar. - Praktiska exempel på två naturbaserade lösningar i Skåne. Läsmaterial skickas ut tre veckor innan gruppen träffas och kursdeltagarna förbereder sig genom att läsa den tilldelade litteraturen.

Kurslitteratur

Seddon, N. (2022). Harnessing the potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change. Science. https://doi.org/10.1126/science.abn9668 Nesshöver, C., Assmuth, T., Irvine, K. N., Rusch, G. M., Waylen, K. A., Delbaere, B., Haase, D., Jones-Walters, L., Keune, H., Kovacs, E., Krauze, K., Külvik, M., Rey, F., van Dijk, J., Vistad, O. I., Wilkinson, M. E., & Wittmer, H. (2017). The science, policy and practice of nature-based solutions: An interdisciplinary perspective. Science of the Total Environment, 579, 1215–1227 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.106 Other scientific literature amounting to approximately 250 pages.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, studiebesök. Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar, en exkursion och självstudier. Det är obligatoriskt att delta i föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar, exkursionen och tillhörande moment. Föreläsare med olika disciplinära bakgrunder kommer att presentera. Det kommer också att finnas kursmoment där studenterna förväntas arbeta i flervetenskapliga grupper.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, övrigt. I slutet av veckan ska doktoranderna presentera en befintlig naturbaserad lösning i grupp och kritiskt diskutera den med hela gruppen. Efter kursen kommer studenterna att skriva en individuell uppsats där de designar sin egen naturbaserad lösning och kritiskt diskuterar dess genomförande, användbarhet och inverkan. Aktivt deltagande i alla kursaktiviteter, presentation av grupprojektet och en skriftlig individuell uppsats krävs för att klara kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: vara inskriven i ett doktorandprogram
Förutsatta förkunskaper: M.Sc./Masters Degree
Urvalskriterier: Kursen är öppen för doktorander. Doktorander som är med i ClimBEco och Agenda 2030 forskarskolorna och doktorander i (miljö)psykologi kommer att prioriteras. Andra doktorander kommer att få delta i mån av plats.

Övrig information

Kursen ges om minst fem doktorander anmäler sig.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Marlis Wullenkord <marlis.wullenkord@abm.lth.se>
Hemsida: https://www.cec.lu.se/climbeco/phd-courses


Fullständig visning