Kursplan för

Avancerat akademiskt skrivande
Advanced Academic Writing

BME001F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2020-03-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att träna upp praktiska färdigheter inom arbete med manuskript, manuskriptrevision, anslagsansökningar och budgetarbete. Denna kurs skiljer sig väsentligt från existerande skrivarkurser eftersom den är baserad på intensiva och realistiska skrivövningar med återkoppling. Andra kurser är mer baserade på föreläsningar och endast ett fåtal korta praktiska övningar. Denna kurs innehåller även anslagsansökning inklusive budget som praktisk övning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Fritt kreativt manuskriptskrivande till tidskriftspecifika författarmallar, svaromålsskrivande till redaktör och manuskriptomarbetning, fri kreativ anslagsansökning till anslagsgivare, budgetarbete.

Kurslitteratur

Se hemsidan.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, övrigt. Kursen består av en gemensam muntlig genomgång och fem obligatoriska individuella inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs att samtliga kursuppgifter lämnats in i tid samt att utförandet av dem uppfyller vissa minimikrav (alla sektioner ifyllda utan plagiat).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Det rekommenderas doktoranden tidigare har gått någon/några kurser i akademiskt skrivande.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras de som anmält sig först (först till kvarn). Max 10 deltagare per kurs.

Övrig information

Kursen motsvarar 5 veckors arbete. Länkar till databaser med, och verktyg för skapande av bilder, tabeller, grafer, exempeltexter etc för skapande av manuskript och ansökningar finns på kurshemsidan. De som vill kan använda egna forskningsdata till skrivuppgifterna.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Tord Hjalt <tord.hjalt@bme.lth.se>
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/advanced-academic-writing/advanced-academic-writing/


Fullständig visning