Kursplan för

Sensorteknik
Transducer Technology

BMEF10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2023-05-23

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: BMEF10
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Sensorer får allt större betydelse i det moderna samhället. Exemplen är många där sensorer är en förutsättning för ökad säkerhet (t ex i bilar), minskad miljöpåverkan ( t ex styrning av processindustri, avgasrening i bilar), effektivare energianvändning (t ex klimatstyrning av inomhusmiljö). Ytterligare ett område där sensorer väntas få stor betydelse är Virtual Reality (t ex fjärroperationer inom medicin, datorspel, simulatorer). Syftet med kursen är att ge studenterna en bred översikt över de vanligaste givarprinciperna och mätmetoder för mätning av fysikaliska, kemiska och bio-kemiska storheter, t ex temperatur, tryck, acceleration, syrgashalt, pH.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden söka, sovra och tillägna sig information ur ett omfattande material, utan läsanvisning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar de vanligaste givarna och mätmetoderna för mätning av fysikaliska, kemiska och biokemiska mätstorheter inom process- och verkstadsindustri, medicin och samhälle. Härutöver diskuteras anpassningselektronik, tillämpad signalbehandling och datainsamlingssystem. I kursen ingår ett projekt som behandlar givare för en viss fysikalisk mätstorhet eller givarprincip. Projektuppgiften består i att genom litteraturstudier och experimentellt arbete sätta sig in i de givare som kommer till användning för den givna mätstorheten. Projektet redovisas muntligt vid ett seminarium med demonstrationer samt skriftligt i en rapport. En stor del av föreläsningarna i kursen ges i seminarieform kopplat till projekten av kursdeltagarma.

Kurslitteratur

Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. Springer, 2015. ISBN 9783319193021.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. För godkänd krävs godkänd rapport, genomförd muntlig presentation av projekt, genomförda laborationer och godkända kontrollfrågor vid dessa samt deltagande i 80% av föreläsningstillfällena och godkänd mindre omfattande skriftlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF10 eller BMEF05 Mätteknik eller EEMF15 Sensorer och mätteknik eller BMEF15 Sensorer eller EITA40 Krets- och mätteknik

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning