Kursplan för

Medicinsk signalbehandling
Biomedical Signal Processing

BMEN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-05-23

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: BMEN01
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen ger en översikt av metoder som är lämpliga för att lösa problem inom medicinsk signalbehandling. Studenten skall ges tillräckliga insikter om medicinska signalers ursprung och lämpliga analysmetoder för att självständigt kunna bedöma vilken metod som är lämplig att använda.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Bioelektriska signaler: Ursprung, Komponenter, Tillämpningar. Signaler i hjärnan: Aktivitetsanalys, Spektralanalys, Tids och frekvensanalys

Kurslitteratur

L, S. & P, L.: Biomedical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications. Elsevier, 2005. ISBN 0124375529.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. 1-2 omfattande, obligatoriska projektuppgifter som bedrivs från ett problembaserat perspektiv där studenten får ta ett betydande ansvar för att formulera och lösa uppgiften.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling, ETI265 Digital signalbehandling i multimedia eller ETT080 Signalbehandling och kommunikation eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.

Övrig information

Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier. Kursen ges på engelska på begäran.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Leif Sörnmo <leif.sornmo@bme.lth.se>
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/medicinsk-signalbehandling/medicinsk-signalbehandling-bmen01/


Fullständig visning