Kursplan för

Distribuerade Algoritmer
Distributed Algorithms

EDA010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-08-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper för att kunna förstå, analysera och designa distribuerade algoritmer. Kunskapen är tänkt att vara användbar för en mängd olika forskningsområden, från teori om distribuerade algoritmer till design av kommunikationsprotokoll, exempelvis för design av upptäcktsprotokoll i ad-hoc nätverk.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden ... ha kunskap om grundläggande principer och abstraktioner för distribuerade algoritmer, samt ha översiktlig kunskap om konsensus, broadcast, och delat minne.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden ... ha visat förståelse för grunderna för distribuerade algoritmer och distribuerad programmering, samt förmåga att relatera mellan utvalda ämnen inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ... ha visat förmåga att reflektera över kursmaterialet och att förbereda en betydande del av det för presentation inför kurskamrater.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om: modeller för distribuerade algoritmer, abstraktioner för fault tolerance och failure detectors, reliable broadcast, kausal broadcast, delat minne, konsensus, atomic broadcast, byzantisk fault tolerance, och virtual synchrony.

Kurslitteratur

Cachin, C., Guerraoui, R. & Luis Rodrigues,: Introduction to Reliable and Secure Distributed Programming. Springer, 2011. ISBN 3642152597.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jörn Janneck <jorn.janneck@cs.lth.se>


Fullständig visning