Kursplan för

Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara
Research Methods, Ethics and Innovation in Systems and Software

EDA035F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-03-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för forskningsmetodik, etik och innovation med särskilt fokus på programvara och system.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa medvetenhet om etiska aspekter på teknik och innovation

Kursinnehåll

Olika forskningsmetodiker och hur de passar in i olika forskningsområden. Specifika metodiker för datavetenskap och systemforskning. Akademisk integritet och redlighet. Etiska överväganden, såväl under forskning som vid tillämpning av resultaten. Innovationsprocesser och exploatering av forskningsresultat.

Kurslitteratur

En samling av artiklar används i stället för en kursbok.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övrigt. Kursen bedrivs i form av tre heldagsseminarier med tillhörande för- och efterarbete. Inför varje träff ska doktoranden läsa ett antal artiklar och svara på ett antal frågor, och efter varje träff ska en mindre uppsats färdigställas och kamratgranskas.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, övrigt. Aktivt deltagade vid seminarier
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursen ges normalt i samarbete med närliggande institutioner som t.ex. reglerteknik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: http://cs.lth.se/forskning/doktorandkurser-phd-courses/


Fullständig visning