Kursplan för

Programanalys
Program Analysis

EDA045F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-05-18

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Programanalys gör det möjligt för oss att bättre förstå vad mjukvara kan och inte kan göra. Tekniken för programanalys kan därmed bidra till mjukvarusäkerhet, programkvalitetskontroll, programförståelse, underhåll och utveckling av programvara samt förbättring av mjukvarans prestanda. Syftet med kursen är att ge en detaljerad förståelse för moderna programanalystekniker samt deras styrkor och svagheter när de tillämpas på realistisk mjukvara.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna utforma, implementera och validera statiska, dynamiska och kombinerade statiska dynamiska programanalyser för olika uppgifter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga att beskriva, förstå och kritiskt utvärdera olika programanalystekniker som tillämpas på olika uppgifter.

Kursinnehåll

Kursens ämnen är: typ och effektsystem, operationssemantik, programberoende analys, dataflödesanalys, begränsningsbaserad analys, profilering och provtagning.

Kurslitteratur

Nielson, F., Nielson, H.R. & Hankin, C.: Principles of Program Analysis. Springer, 1999. ISBN 9783540654100.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: EDAN65 eller liknande kunskap om kompilatorer

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning