Kursplan för

Metodik för design av språk och verktyg som fokuserar på programmerarens upplevelser
Programmer Experience Centric Methods for Designing Languages and Tools

EDA075F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-06-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

The överliggande målet med kursen är att möjliggöra att studenter kan kritiskt reflektera kring forskning inom programmerar upplevelser vid akademiska forum som the Programming Experience workshop, the Psychology of Programming Interest Group samt the PLATEAU workshop.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Centrala koncept inom HCI nödvändiga för att följa kursen. Hur programmering har studerats historiskt från perspektivet av programmeraren. Metodik som historiskt har används och hur den har påverkat designen av programmeringssystem. Styrkor och begränsningar med existerande metoder för att studera programmering. Forskningsfronten inom PX forskning. Hur man presenterar PX forskning.

Kurslitteratur

Kursen kommer att använda forskningsartiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning