Kursplan för

Distribuerade system
Distributed Systems

EDAP25F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2022-01-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EDAP25
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge en introduktion till fundamentala begrepp inom distribuerade system, samt deras egenskaper och praktiska applikationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Modeller för distribuerade system, både asynkrona och synkrona, konsensus, val av ledare, konsistens, replikation, logiska klockor, felhantering.

Kurslitteratur

Vi kommer att använda material publicerat online exempelvis Martin Kleppmanns föreläsningsanteckningar och forskningsartiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Fullgjorda laborationsuppgifter.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Programmeringskunskaper motsvarande EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://cs.lth.se/edap25/


Fullständig visning