Kursplan för

Ultraljudsfysik och teknik
Ultrasound Physics and Technology

EEMN15F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-05-23

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EEMN15
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge principiell förståelse för och en självständig experimentell erfarenhet av ultraljud. Studenten får insyn i ett expanderande forskningsområde. Kursen syftar också som förberedelse inför examensarbete och doktorandstudier inom elektrisk mätteknik och medicinsk teknik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna redogöra för etiska eller riskrelaterade frågeställningar från fosterdiagnostik till militära applikationer

Kursinnehåll

Ultraljudsfysik, givarteknik, diagnostikapparatteknik, doppler, bioakustik, fältkarakterisering, ultraljud i luft, fosterdiagnostik, industriella tillämpningar, sonar samt på institutionen pågående forskningsprojekt.

Kurslitteratur

Hoskins, Peter R., Martin, K. & Thrush, A.: Diagnostic Ultrasound: Physics and Equipment. Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521757102.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Projekt, laborationer, övningar
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EEM031, BMEF10 Sensorteknik, EEMF05 Medicinsk mätteknik eller EXTG01 Medicinska bildgivande system

Övrig information

Kursen ges på engelska på begäran.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Monica Almqvist <monica.almqvist@bme.lth.se>
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/ultraljudsfysik-och-teknik/ultraljudsfysik-och-teknik/


Fullständig visning