Kursplan för

Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems

EEMN21F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-05-23

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EEMN21
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ger en bred introduktion till mikrofluidik-området med en särskild inriktning mot lab-on-a-chip-system. Mikrofluidik och lab-on-a-chip system hanterar vätske- och gasflöden i mikrometerstora kanaler, ofta för kemisk och biokemisk analys. Området är sant tvärvetenskapligt där miko- och nanoteknologi utnyttjas för integration av t ex elektriska, mekaniska, kemiska och optiska funktioner på ett chip. System som baseras på mikrofluidik spelar en allt större roll t.ex. inom områden som kemi och biokemi, bioteknologi samt medicin.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Ha insett vikten av och vara öppen för ett tvärvetenskapligt arbetsätt

Kursinnehåll

Flödesmekanik i mikrosystem, simulering av flöden, material och tillverkningsmetoder för mikrofluidiksystem, ytspänning, viskositet, diffusion, dimensionslösa parametrar (t.ex. Reynolds tal), flödeskarakterisering, ventiler, mekaniska och elektrokinetiska pumpmetoder, blandning, dropp-baserade mikrofluidiksystem, kemisk separation, cellseparation, detektion, tillämpningar inom kemi, biokemi, bioteknologi, biologi och medicin samt akustik på chip.

Kurslitteratur

Folch, A.: Introduction to BioMEMS. CRC Press, 2012. ISBN 9781439818398.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: laborationer med tillhörande rapporter, aktivt deltagande i artikelpresentationen, genomförande och redovisning av projekt muntligt och skriftligt samt skriftlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i fysik, kemi eller biologi.
Urvalskriterier: 1. Inriktningen av påbörjat doktorandprojekt. 2. Antal poäng som återstår till examen. 3. Erhållna betyg. 4. Intervju.

Övrig information

Kursen ersätter och överlappar med de tidigare kurserna EEM055 och EEMN20. Kursen ges på engelska på begäran.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/introduktion-till-mikrofluidik-och-lab-on-a-chip-system


Fullständig visning