Kursplan för

Automation

EIEN50F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-06-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell elektroteknik och automation
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EIEN50
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Automation är ingenjörskonsten att utnyttja mätning och information i realtid för att få material- och energiflöden att fungera på bästa sätt. Kursen ger också perspektiv på hållbarhet och samspelet mellan energi, vatten och livsmedel globalt. Syftet med kursen är att ge en överblick av de olika komponenter som ingår i ett industriellt styrsystem och hur dessa fungerar och interagerar med varandra. Kursen syftar även till att ge kunskap avseende de verktyg och metoder som används för att studenten självständigt ska inhämta information, ranalysera, realisera och utvärdera industriella styrsystem. I kursen kombineras studentens tidigare kunskaper från skilda ämnen som t.ex. reglerteknik, matematisk statistik, mätteknik och datorteknik samt visar hur automation kan se ut i olika industriella verksamheter.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Industriella processer: Var används automation? Exempel från olika industriella tillämpningar. Hur struktureras styrningen av industriella processer? Begreppen dynamiska processer och händelsestyrda system. Modeller: Kontinuerliga, tidsdiskreta och händelsestyrda system. Processövervakning: Mätvärdesinsamling, filtrering och dataanalys. Strukturer för industriella styrsystem: Sekvensstyrning, kombinatoriska nät och kontinuerliga processer. Realtidsprogrammering och industriell kommunikation. Exempel på kommersiella styrsystem. Styrsystemets fysikaliska delar: Mätvärdesinsamling och ställdon. Hemuppgifter: Simuleringsarbete om diskreta respektive dynamiska system. Dessa redovisas i två rapporter. Laborationer: Strukturering och programmering av ett enklare styrproblem på en laborationsprocess.

Kurslitteratur

Gustaf Olsson, C.: Industrial Automation. IEA, LTH, 2005.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, övrigt. Prestationsbedömning - Två godkända skriftliga rapporter från simuleringsövningar som ger ökad förståelse av grundläggande egenskaper hos olika dynamiska produktionssystem och dess stabilitet. - Vidare krävs godkända arbetsmoment från tre sammanlänkande labbuppgifter som i laboratoriemiljö gradvis lär studenterna dela in större problem i mindre väldefinierade delproblem för att klara programmering och driftsättning av en produktionslinje. För slutgiltigt godkänt betyg gäller godkänd skriftlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRT010/FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs.

Övrig information

Examinator: Ulf Jeppsson

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Ulf Jeppsson <ulf.jeppsson@iea.lth.se>
Hemsida: http://www.iea.lth.se/aut/


Fullständig visning