Kursplan för

Datoraritmetik: algoritmer och arkitekturer
Computer Arithmetic: Algorithms and Architectures

EIT075F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-06-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge en djup förståelse för datoraritmetik speciellt med fokus på algoritmer och arkitekturer. Ökande komplexitet och höga krav på prestanda ökar förväntningar på framtida konstruktörer. Att ha en solid bas i detta ämne är färdigheter som är viktiga för både krets- och systemkonstruktörer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kurslitteratur

Koren, I.: Computer Arithmetic Algorithms, 2nd Edition. A.K.Peters, Natick, MA, 2002. ISBN 1568811608.
Forskningsrapporter

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Seminarier som bygger på läroboksmaterialet och seminarier utifrån forskningsrapporter, där studenterna håller seminarier. Minst 80% närvaro på seminarierna krävs. Studenterna kommer att erbjudas ett antal inlämningsuppgifter att välja bland. Viss flexibilitet behövs i examinationsform beroende på antalet elever. Regler för omexamination: Enligt överenskommelse med examinator
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Behärska motsvarande EE, CS, CE, Communication etc.

Övrig information

Kursansvarig: Peter Nilsson peter.nilsson@eit.lth.se Forskande studenter från olika abstraktionsnivåer från system på hög nivå till kretskonstruktion på låg nivå är välkomna till kursen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning