Kursplan för

Kretskonstruktion för låg effekt
Low Power Circuit Design

EIT095F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-11-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge en djup förståelse för kretskonstruktion för låg effekt. Ökande komplexitet och höga krav på prestanda, inklusive låg strömförbrukning, ökar förväntningar på framtida konstruktörer. Att ha en solid bas i detta ämne är färdigheter som är viktiga för både krets- och systemkonstruktörer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna beskriva enklare och mer avancerade typer av effektförbrukning i digitala kretsar i en CMOS teknologi.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha ökat sin förmåga att självständigt urskilja viktig information från ett omfattande material såsom en lärobok.

Kursinnehåll

Nanometertransistorer och deras modeller. Grunder rörande effekt och energi. Optimering av effekt och designtid: - tekniker på kretsnivå - arkitekturer, algoritmer och system - sammankoppling och klockor - minnen Optimering av effekt i stand-by: - kretsar och system - minnen Optimering av effekt i realtid: - ultralåg effekt/spänningsdesign - metodologi och flöden - sammanfattning, perspektiv och mer baserat på några vetenskapliga artiklar, huvudsakligen tidskriftsartiklar

Kurslitteratur

Läroboken innehåller alla ämnen som är viktiga för en konstruktör av kretsar för låg effekt. Först läggs grunden och senare går den vidare mot en detaljerad designprocess. Boken diskuterar också speciella ämnen som effektmanagement och modal konstruktion, ultralåg effekt och designmetodologi för låg effekt och flöde. Vidare, behandlas framtida trender och fallstudier.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar. Seminarier av studenterna.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Seminarier som bygger på läroboksmaterialet och seminarier utifrån vetenskapliga artiklar, där studenterna håller seminarier. Övningar där doktoranden löser uppgifter på svarta tavlan inför de andra. Minst 80% närvaro på seminarierna krävs. Studenterna kommer att erbjudas ett antal inlämningsuppgifter att välja bland. Viss flexibilitet behövs i examinationsform beroende på antalet elever. Regler för omexamination: Enligt överenskommelse med examinator.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Examinator: Peter Nilsson peter.nilsson@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning