Kursplan för

Tillämpningar av spelteori inom trådlösa nätverk
Applications of Game Theory in Wireless Networks

EIT125F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-05-18

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Efterfrågan på trådlös kommunikation ökar i allt snabbare takt. Spelteori har visat sig vara ett robust verktyg för att lösa problem med resurstilldelning. Kursen syftar till att belysa spelteorins tillämpningar inom trådlösa nätverk genom att klassificera spelteorins metoder med särskilt beaktande av resursdelning inom trådlösa nätverk, inklusive bestämning av uteffektnivå, kanaltilldelning, kontroll av tillgång till mediet och schemaläggning av sändningar. I dessa fall skall kursen även ge doktoranden möjlighet att undersöka själviskt beteende och att välja och använda tillämpliga incitamentsystem för att främja samarbete mellan de deltagande enheterna för att uppnå en globalt effektiv resursdelning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

1. Resurstilldelningsproblem inom trådlösa nätverk: mobilnätverk och bredband, trådlösa LAN, multihop-nätverk, kognitivradionätverk 2. Spelteori i ett nötskal: definitioner, speltaxonomi, lösningsbegrepp, lösningseffektivitet, inlärning inom spel, nyttiga spelstrukturer, exempel på resurstilldelningsspel inom trådlös kommunikation 3. Incitamentsystem: begrepp, taxonomi, fallstudier inom trådlös kommunikation 4. Mekanismdesign: begrepp, auktioner, fallstudier inom trådlös kommunikation 5. Samarbetande spelteori: koalitionsbildning, förhandlingsprotokoll, utvalda problem inom trådlös kommunikation 6. Empirisk spelteoretisk analys: simuleringsmetoder, modellkomplexitet, konvergens, kommunikation- och beräkningskostnader

Kurslitteratur

Andra utvalda material från litteraturen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Doktoranderna ska också göra en mini-projektet som en del av kurskraven.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Doktoranderna ska vara flytande i standard matematik, grunderna i spelteori, och grundläggande begreppen trådlös kommunikation.

Övrig information

Kursansvarig: Saeed Bastani, saeed.bastani@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning