Kursplan för

Stokastisk optimering för kommunikationsnät
Stochastic Optimization for Communication Networks

EIT135F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Rektor Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-06-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper om ett antal metoder för stokastisk optimering och hur dessa metoder kan tillämpas. Kommunikationsnät påverkas alltid av slumpmässiga händelser vilket kan göra att klassisk, deterministisk optimering är mindre lämpligt att använda vid design och undersökning av sådana nät. Denna kurs behandlar välkända stokastiska optimeringstekniker och hur de kan tillämpas på kommunikationsnät.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Optimering av stokastiska kommunikationsnät, både klassiska resultat och resultat hämtade från pågående forskning. Några tillämpningsområden: köteoretiska problem, flöden i nät, resursallokering och nyttomaximering i nät, effektkontroll i trådlösa nät, accessmetoder, vägval (routing). Några optimeringsmetoder som kommer att behandlas: Karush–Kuhn–Tucker-villkor, dynamisk programmering, stokastisk approximation, Lyapunov-optimering.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. En skriftlig tentamen. Ett slutprojekt kopplat till studentens forskning. Detta projekt ska presenteras muntligt för de andra studenterna på kursen. Två eller tre uppgifter och läsning av vetenskapliga artiklar
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematikkurser från ingenjörsutbildning. Grundäggande sannolikhetslära.

Övrig information

Kursansvarig: Mehmet Karaca, mehmet.karaca@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning