Kursplan för

Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond

EIT175F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-10-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETTN15
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen behandlar den senaste teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation, LTE och LTE Advanced, ibland kallad "4G". Dessa system är högpresterande och representerar i flera avseenden "state-of-the-art". En central del av kursen är att ge detaljerad kunskap om de kommunikationsmetoder som används i nedlänk respektive upplänk som möjliggör dessa kraftiga prestandaökningar. I kursen ingår även trender för framtida systemlösningar. Kursens syfte är att ge goda kunskaper om principer, begrepp, funktion, prestanda och begränsningar för sådana system för mobil kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Kursinnehåll

Fundamentala gränser för bithastigheten - kapacitetsresultat och tolkningar. Spektrumflexibilitet. OFDM - fleranvändarkommunikation. System med flera antenner - MIMO. Adaptiva mekanismer i samband med kanalkvalitétsvariationer i nedlänk respektive upplänk. Transmissionsmetoder i nedlänk respektive upplänk. Fysiska lagret. Kontrollsignalering basstation - mobil. Mottagarens struktur. Prestanda för LTE och LTE Advanced. Trender för efterföljande system.

Kurslitteratur

Dahlman, E., Parkvall, S. & Sköld, J.: 4G, LTE-Advanced Pro and the Road to 5G, 3rd Ed.. Academic Press, 2016. ISBN 9780128045756.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt. Det obligatoriska projektet ger en möjlighet till fördjupning inom några specifika ämnen av Moderna trådlösa system.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051/EITG05 Digital kommunikation. ETIN15 Radiosystem eller EITN75 Design av trådlösa system

Övrig information

Kursansvarig: Buon Kiong Lau, bkl@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.eit.lth.se/course/ettn15


Fullständig visning