Kursplan för

Tillverkning av nanokomponenter
Nanoelectronic Device Processing

EIT180F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-12-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att doktoranden ska utveckla kompetens i processteknik för att kunna tillverka komponenter med konkurenskraftig prestanda.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar. Först ska studenten lära sig att använda den utrustning i halvledar processteknik som behövs för den specifika komponenten. Studenten ska sedan på ett strukturerat sätt utveckla processfflöden för att kunna tillverka komponenten. Dessa ska dokumenteras i termer av power point processning och kontinuerligt uppdateras under studierna. Slutligen ska processflöden dokumenteras.

Kurslitteratur

Forskningsartiklar i ämnet..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Projekt, litteraturkurs som självstudier. Deltagande i veckomöten relaterade till processteknik är obligatoriskt.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. I examinationen ingår publicering av processflöden som appendix i avhandlingen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Examinator Prof. Lars-Erik Wernersson

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning