Kursplan för

Konstruktion av adaptiva nätverk med SDN-teknologi
Building Adaptive Networks with Software Defined Networking

EIT185F, 10 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-06-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att förstå hur mjukvarubaserade nätverksteknologier kan användas för att både simulera komplexa nätverk och för att bygga sådana nätverk för system med höga krav på adaptivitet och styrbarhet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av två huvuddelar. Den första delen går ut på att motivationen, den underliggande teknologin, fördelar och begränsnignar och de olika verktyg som som används för att bygga komplexa nätverk med hjälp av SDN. Den andra delen är en projektdel, där studenterna identifierar ett problem, formulerar det och konkretiserar det som ett användarfall, och sedan implementerar ett SDN nätverk som används för att lösa problemet.

Kurslitteratur

Forskningsartiklar.
En del artiklar kommer delas ut, medan andra artiklar identifieras av kursdeltagarna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Första halvan består av litteraturstudier och seminarier. Andra halvan är en projektdel som består av veckomöten med kursansvarig.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper om datornätverk, nätverksprotokoll och Pythonprogrammering

Övrig information

Vi räknar med att kunna ge kursen med ca 3 års mellanrum, då det finns tillräckligt med intresserade doktorander. Kursansvarig Martin Hell, martin.hell@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning