Kursplan för

I säkerhetsforskningens framkant
Frontiers In Security Research

EIT190F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-01-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att bredda studentens kunskaper om och förståelse för olika forskningsområden kopplade till praktiska och teoretiska säkerhetsfrågor. Detta mål uppnås genom att förbereda, studera, förklara och diskutera aktuella resultat som publicerats på väletablerade konferenser eller i journaler de senaste två åren. Den förvärvade kunskapen kommer att ge studenten ett perspektiv på bredden av säkerhetsrelaterad forskning och möjliga verktyg för att utveckla och få bättre förståelse i egen forskningsväg.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

är organiserad som en seminarie-serie. Varje möte behandlar en specifik forskningsfråga eller artikel. De valda artiklarna måste publiceras under de senaste två åren och utgör kurslitteraturen.

Kurslitteratur

forskningsartiklar

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Seminarieföredrag av deltagarna Kommentarer Deltagande i diskussioner och hemuppgifter i form av quiz
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorander vars forskning är relaterad till säkerhet eller som är intresserad av säkerhet
Urvalskriterier: Relevans av doktorandens forskningslinje och föreslagna seminarieämne inom områdena säkerhet och kryptografi. Högst 12 doktorander kan anmäla sig till kursen.

Övrig information

Kursansvarig: Elena Pagnin, elena.pagnin@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://github.com/epagnin/frontiers-in-security-research


Fullständig visning